ADOPTĂ UN COPIL
 • persoana/familia care dorește să adopte se adresează direcției sau O.P.A. pentru obținerea informațiilor referitoare la copiii adoptabili, la documentația necesară, demersurile și durata procedurilor adopției;
 • persoana/familia care dorește să adopte formulează o cerere scrisă adresată direcției sau unui O.P.A însoțită de documentele necesare inițierii procesului de evaluare;
 • informațiile referitoare la adoptator/familia adotatoare sunt introduse de responsabilul de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare din cadrul direcției în Registrul național pentru adopții ( R.N.A);
 • adoptatorul/familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale, a condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului;
 • echipa de evaluare formată din un asistent și un psiholog realizează procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare și cuprinde următoarele etape:
  • evaluarea socială;
  • evaluare psihologică;
  • pregătirea pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte.
 • odată cu evaluarea prevăzută vor fi analizate și caracteristicile psihologice, sociale și medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, precum și opinia acestora cu privire la adopție;
 • ulterior parcurgerii celor 3 etape ale procesului de evaluare, membrii echipei de evaluare, în baza raportului final de evaluare a capacității de a adopta propun eliberarea/neeliberarea atestatului; raportul final se întocmește în maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare;
 • în cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcția de la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare eliberează atestatul de persoană/familie aptă să adopte care este valabil pe o perioadă de 2 ani;
 • în cazul în care evaluarea a fost făcută de către un O.P.A, acesta are obligația de a transmite către direcția competentă să elibereze atestatul, raportul final de evaluare însoțit de toată documentația;
 • copilul care se află cu măsură de protecție specială este declarat adoptabil în cazul în care managerul de caz al copilului a stabilit adopția internă ca finalitatea a planului individualizat de protecție și există o sentință civilă definitivă și irevocabilă pentru acesta;
 • responsabilul de caz al copilului desemnat în compartimentul adopții și postadopții din cadrul direcției, introduce în R.N.A. informațiile referitoare la copil și le actualizează ori de câte ori este necesar;
 • procesul de potrivire dintre copil și persoana/familia adoptatoare are o componentă inițială și una practică și se realizează de către compartimentul de adopții și postadopții din structura direcției;
 • pentru fiecare copil aflat în evidența R.N.A. cu hotărâre definitivă de deschidere a procedurii de adopție se generează lista cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestate care, din punct de vedere teoretic, corespunde nevoilor copilului;
 • potrivirea practică se realizează de către responsabilul da caz al copilului și de responsabilul de caz al persoanei/familiei adoptatoare și vizează pregătirea copilului, a adoptatorului/familiei adoptatoare și organizarea de întâlniri între copil și adoptator/familie adoptatoare, în vederea facilitării acomodării acestora;
 • prima întâlnire are loc în mediul de viață al copilului, fără a i se aduce la cunoștință scopul acesteia, iar următoarele întâlniri se stabilesc de comun acord cu adoptatorul/familia adoptatoare și pot fi realizate în mediul de viață al copilului, cât și în afara acestuia;
 • în cazul în care persoana/familia adoptatoare a refuzat de 5 ori continuarea potrivirii practice, aceasta are obligația de a parcurge un program de informare și consiliere referitor la caracteristicile copiilor adoptabili și motivația refuzului, organizat de responsabilul de caz al familiei din cadrul direcției care a eliberat atestatul;
 • la finalul potrivirii practice, în baza raportului de potrivire întocmit de către responsabilul de caz al copilului, cu consultarea responsabilului de caz al familiei, se depune în instanță dosarul în vederea încredințării copilului persoanei/familiei adoptatoare pentru o perioadă de 90 de zile;
 • pe toată perioada încredințării se va urmări evoluția copilului și a relațiilor acestuia cu persoana/familia adoptatoare, capacitatea de adaptare, fizică și psihică a copilului la noul mediu familial;
 • pe perioada încredințării domiciliul copilului se află la persoana/familia căreia i-a fost încredințat;
 • la sfârșitul perioadei de încredințare în vederea adopției se sesizează instanța de judecată în vederea încuviințării adopției;
 • etapa ulterioară încuviințării adopției este monitorizarea postadopție realizată de către direcția de la domiciliul copilului pe o perioadă de cel puțin 2 ani prin rapoarte trimestriale.

*- O.P.A. – Organismele private autorizate să desfășoare activități în cadrul procedurii adopției interne, au obligația de a încheia protocol de colaborare cu direcția în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea.