Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecţia Copilului care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, ingrijirea şi educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeşte in plasament.
CE PRESUPUNE ACEASTA PROFESIE :

 • persoana atestată şi special pregătită pentru a creşte, ingriji şi educa la domiciliul său, pe o perioada bine determinată de timp, unul sau mai mulţi copii aflaţi in dificultate.
 • alternativă benefică la ingrijirea in instituţii a copiilor;
 • formă de ocrotire diferită de adopţie;
 • Pregatirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor in familia naturală sau pentru integrarea in familia de adopţie;

Persoanele care doresc sa devina asistenti maternali, trebuie sa depuna o cerere la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Sălaj. Asistentii sociali din cadrul DGPDC Sălaj vor asigura selectia, pregatirea si evaluarea asistentilor maternali si potrivirea dintre acestia si copii.
La cererea de evaluare se anexeaza:

 • copii legalizate ale actelor de stare civila si ale actelor de studii ale solicitantului
 • scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste asistentul maternal
 • certificate medicale eliberate de catre policlinica de care apartin care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste
 • cazier judiciar al solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste
 • un document din care sa rezulte dreptul de folosinta asupra locuintei, respectiv copie legalizata a titlului de proprietate sau a contractului de inchiriere
 • recomandari ale vecinilor, cunoscuti, rude ale solicitantilor
 • recomandari ale reprezentantilor autoritatii publice locale de la domiciliul acestuia, cu privire la profilul social al solicitantului

Termenul de solutionare al acestei cereri este de 90 de zile de la depunerea aceasteia.
Atestatul este valabil pentru o perioada de 3 ani.
Activitatea asistentului maternal se desfasoara in temeiul unui contract de munca incheiat fie cu Serviciul Public Specializat pentru Protectia Copilului, fie cu un Organism Privat Autorizat (ONG )care desfăşoară activităţi in domeniul   protectiei copilului.
Contractul se incheie pe o perioada de trei ani, perioada de valabilitate a atestatului, cu o perioada de proba de minim 3 luni.
Executarea contractului incepe odata cu incredintarea sau plasamentul unui copil prin hotararea Comisiei pentru Protectia Copilului.
CONFORM H.G. NR.679/2003:

 1. Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc următoarele condiţii:

a)    au capacitate deplina de exerciţiu;
b)    prin comportamentul lor in societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru indeplinirea corecta a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, ingrijirea şi educarea copiilor săi;
c)    au in folosinta o locuinta care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igiena, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi in plasament sau in incredinţare;
d)    au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
2. Nu poate fi asistent maternal profesionist:
a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărare judecătorească rămasă definitiva, pentru săvarşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărare judecătorească rămasă definitiva;
c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

 1. Persoana care desfăşoară o activitate salarizata poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia incetării contractului individual de munca pe baza căruia işi desfăşoară respectiva activitate salarizată.