• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 •  Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
 •  Hotarârea nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul –  cadru de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificări și completări ulterioare;
 •  Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
 •  H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 •  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
 •  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici;
 •  Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
 •  Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 •  H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 •  O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 •  O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 •  H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 •  H.G. nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 •  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
 •  H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 •  Ordonanța nr. 27/ 2002 privind reglememtarea activității de soluționare a petițiilor;
 •  Legea nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern;
 •  O. G. nr.37/29.01.2004pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr. 672/2004 cu dispozițiile referitoare la auditul financiar;
 •  H.G. nr. 1086/2013- Norme generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 •  OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern;
 •  Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea  nr.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea  nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare ;
 •  Legea contabilității nr.82/24 decembrie 1991 cu modificările și completările ulterioare;
 •  Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 •  Ordinul nr. 1792/2002 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 •  Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 •  Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 •  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
 •  Ordin nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 •  Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.