• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată);
 •  Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției Onu cu privire la drepturile copilului;
 •  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea   nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967;
 •  Hotărârea nr. 350 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii;
 •  Ordin 550 din 2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizează potrivirea practică;
 •  Ordinul 552 din 2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei;
 •  Ordin nr. 631 din 2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană/familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior;
 • Ordin 617 din 2012 privind aprobarea unor masuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz;
 • Ordin nr. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor Metodaologice privind întocmirea Planului de Servicii și a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de protecție;
 • Hotărârea nr.1437 din 2 septembrie 2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului;
 •  Ordin  nr. 21/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial ;
 •  Ordin nr. 24/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 •  Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 •  Ordin nr. 132/2005 pt. aprobarea SMO privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii;
 •  H. G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 •  Ordin nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 •  Ordin nr. 27/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități;
 •  Ordin nr. 89/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat și exploatat;
 •  Ordin nr. 177 /2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
 •  Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC –uri şi Serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 •  Hotărârea  nr. 323/28.03.2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
 •  Ordin nr. 18 din 26.02.2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap;
 •  Ordin nr. 12709 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora;
 •  Hotărâre  nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 •  Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie (republicată);
 •  Ordin nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie;
 •  H.G. nr. 1238/2007 pentru aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane.