În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
Atribuţiile Direcţiei generale din subordinea consiliului judeţean în domeniul beneficiilor de asistenţă socială din bugetul propriu sunt:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
c) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
d) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
Atribuţiile Direcţiei generale în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde de aplicarea acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi în societate;
f) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;
g) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
h) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
i) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local;
j) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
k) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;
l) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;
m) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
n) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
o) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
p) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
r) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;
s) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 Atributii in domeniul protectiei copilului

 • faciliteaza accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potentiali beneficiari, fara discriminare de sex, varsta, religie, apartenenta etnica sau nationalitate si stabileste criterii obiective de eligibilitate si admitere, in functie de tipurile de servicii sociale furnizate si de resursele disponibile si dispune de proceduri si regulamente interne ce respecta si sprijina drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, precum si participarea egala a acestora in procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 • participa la evaluarea copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
 • realizeaza, dupa caz, atat evaluarea initiala si/sau detaliata a nevoilor copiilor si familiei acestora, cat si evaluarea complexa a cazului instruind personalul cu privire la procedurile aplicate in evaluare si, totodata, facandu-le cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentantilor legali ;
 • elaboreaza si implementeaza planul individualizat de protectie/planul de servicii pe baza rezultatelor evaluarii detaliate;
 • implica copiii si familiile acestora in procesul de elaborare si implementare a planului individualizat de protectie/planului de servicii, asigurandu-se ca beneficiarii au responsabilitati si indatoriri pe care le cunosc si pe care trebuie sa le respecte, incheind in acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale;
 • monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
 • identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;
 • evalueaza garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca familiile sau persoanele care pot deveni tutori si care pot primi un copil in ingrijire;
 • sustine in fata Comisiei pentru Protectia Copilului / instantei judecatoresti competente propunerea privind stabilirea unei masuri de protectie speciala;
 • monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
 • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
 • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
 • reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;
 • indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;
 • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
 • sustine in fata instantei competente cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne ;
 • sustine in fata instantei competente cererea de incredintare in vederea adoptiei copilului de catre familia identificata ca potential adoptatoare ;
 • sustine in fata instantei competente cererea de incuviintare a adoptiei copilului de catre familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei;
 • monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

Atributii in domeniul protectiei persoanelor adulte

 • faciliteaza accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potentiali beneficiari, fara discriminare de sex, varsta, religie, apartenenta etnica sau nationalitate si stabileste criterii obiective de eligibilitate si admitere, in functie de tipurile de servicii sociale furnizate si de resursele disponibile, iar in cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, asigura beneficiarilor respectarea demnitatii, autodeterminarii, autonomiei in gestionarea propriilor bunuri si a dreptului la intimitate personala ;
 • participa la evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
 • participa la evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia ;
 • asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala si dispune de proceduri si regulamente interne ce respecta si sprijina drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, precum si participarea egala a acestora in procesul de furnizare a serviciilor sociale ;
 • realizeaza , dupa caz, atat evaluarea initiala a nevoilor beneficiarilor, cat si evaluarea complexa a cazului, instruind personalul cu privire la procedurile aplicate in evaluare si, totodata, facandu-le cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentantilor legali;
 • elaboreaza si implementeaza planul individual de interventie pe baza rezultatelor evaluarii;
 • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
 • depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
 • verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
 • asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
 • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
 • implica beneficiarii in procesul de elaborare si implementare a planului individual de interventie, asigurandu-se ca beneficiarii au responsabilitati si indatoriri pe care le cunosc si pe care trebuie sa le respecte, in conformitate cu prevederile legale si contractuale, incheind in acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale;
 • sustine in fata Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap propunerile de incadrare in grad de handicap ;
 • colaborareaza cu autoritatile administratiei publice locale in domeniul formarii asistentilor personali si perfectionarii activitatii acestora, la cererea acestor autoritati ;
 • indeplinette orice alte atributii prevazute de lege;

 Alte atributii

 • coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
 • coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
 • acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;
 • evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestor asistenti;
 • colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;
 • dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor de protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale;
 • colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;
 • asigura, la cerere, consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • propune consiliului judetean infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;
 • prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;
 • asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, precum si a familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;
 • actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
 • organizeaza activitatea de selectie si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;
 • asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;
 • incheie conventii de colaborare cu alte institutii de drept public sau privat in vederea dezvoltarii unor structuri functionale in care sa se desfasoare activitati de productie cu caracter educativ. Aceste structuri pot fi dezvoltate in cadrul Centrelor de plasament/Caselor de tip familial si vor avea ca obiective: formarea deprinderilor de viata, asigurarea incluziunii sociale si crearea posibilitatilor de formare a personalitatii individuale pentru o mai usoara integrare in viata socio-economica la parasirea sistemului de protectie specific copilului. Aceste structuri vor respecta legislatia din domeniul social, economic si fiscal. Structurile infiintate vor avea organigrama si stat de functii stabilit de comun acord cu partenerii, contractele urmand sa stabileasca modul de organizare, functionare si finantare, devenind operabile dupa aprobarea de catre Consiliul judetean Alba.
 • indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean.