Date contact:
Localitatea Jibou, str. Stejarilor, Nr. 173
Telefon / Fax: 0260-644555
E-mail: crrnjibou@yahoo.ro
Șef centru: Pop Claudia Ronela
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou are drept scop asigurarea la nivel judeţean a politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu handicap neuropsihic, prin creşterea şanselor recuperării şi reabilitării şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou sunt persoane adulte cu handicap mediu, grav, accentuat, neuropsihic, aflaţi de pe raza judeţului Sălaj, în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a misiunii centrului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Cerere pentru internare către D.G.A.S.P.C. Sălaj
 • Anchetă socială emisă de primăria de domiciliu
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 • Analize medicale (sânge, Rx pulmonar, coprologic)
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap însoţit de Planul individual de recuperare, emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
 • Xerocopie după actele de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie
 • Cupon de pensie

În cazul în care venitul persoanei care doreşte internarea nu acoperă contribuţia de întreţinere şi are aparţinători legali care sunt obligaţi la plata contribuţiei, este necesar un Angajament de plată legalizat la notar pentru plata contribuţiei de întreţinere.
Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: adulţi cu handicap care nu se pot gospodarii singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.
Cererile pentru internare împreună cu actele necesare internării se depun la sediul D.G.A.S.P.C. Sălaj la Biroul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj şi sunt înregistrate în registrul de evidenţă a solicitanţilor de către un angajat al Biroului Rezidenţial, care îi face solicitantului o descriere sumară a serviciilor oferite, precum şi a modului de lucru al echipei multidisciplinare şi se realizează o evaluare iniţială a situaţiei acestuia atunci când este prezent, iar în cazul în care cererea este depusă de o altă persoană evaluarea se va realiza la domiciliul persoanei pentru care se solicită internarea. Evaluarea iniţială constă în realizarea unui interviu în urma căruia profesionistul identifică natura dificultăţilor solicitantului, tipul de serviciu care urmează a-i fi oferit, gravitatea situaţiei şi caracterul de urgenţă al acestuia. În urma interviului profesionistul propune admiterea persoanei cu dizabilitate în cadrul CRRN Jibou, iar COMISIA de EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul CONSILIULUI JUDEŢEAN SĂLAJ decide admiterea beneficiarului în centru, în baza unei Decizii de Internare, semnată de membrii comisiei. În situaţii de urgenţă admiterea beneficiarului în centru se face pe bază de dispoziţie cu aprobarea directorului executiv, până la instrumentarea dosarului de internare de către Comisia de Evaluare. În situaţia în care cererea pentru internare este respinsă, solicitantul se poate adresa Serviciului Contencios Administrativ – Teritorial.
Contractul de furnizare servicii se încheie între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi D.G.A.S.P.C. SĂLAJ cu data admiterii în centru. Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizor în baza modelului reglementat prin Ordinul MMFPSPV
Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului: odată cu admiterea beneficiarului în centru se semnează un angajament de plată între beneficiar sau reprezentantul legal şi furnizorul de servicii stabilindu-se contribuţia în centru conform reglementărilor legale în vigoare. Cuantumul plăţii lunare datorată de beneficiar este reglementat prin HG nr. 1021/2000.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:

 • Încălcarea prevederilor contractului de prestări servicii;
 • La cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului sau reprezentantului legal;
 • Transferul la o altă unitate de asistenţă socială;
 • Deces.