Date contact:
Localitatea Bădăcin, str. Principală, Nr. 3
Telefon / Fax: 0260-678597
E-mail: cito_badacin@yahoo.com
Șef centru: Oros Carmen-Mona
Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, are în structură următoarele servicii:

 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Bădăcin;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Nușfalău, str. Gării, nr. 32/B, loc. Nușfalău;
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin;
 • Centrul Locuinţa Protejată nr. 1 Bădăcin
 • Centrul Locuinţa Protejată nr. 2 Bădăcin

I. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Bădăcin
Scopul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, este de a răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin pot fi:

 •  Persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

(2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin sunt stabilite în prezentul regulament
(a) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor; adulţi cu handicap de pe raza judeţului Sălaj care nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, centrată pe persoană care nu poate fi asigurată la domiciliu.
(b) Admiterea în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit care trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere de admitere (formular tipizat);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Copie după documentele de identitate ale beneficiarului (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și rezultate de laborator (sânge, Rx pulmonar, coprologic);
 • Anchetă socială elaborată pe formular tipizat emisă de către primăria de pe raza de domiciliu al beneficiarului;
 • Cupon pensie (unde este cazul);
 • Alte documente prevăzute de lege.
 • În cazul în care venitul persoanei care doreşte internarea nu acoperă contribuţia de întreţinere şi are aparţinători legali care sunt obligaţi la plata contribuţiei, este necesară încheierea unui Angajament de plată între aparţinătorul legal al beneficiarului şi DGASPC Sălaj.
 • Alte documente prevăzute de lege.

(c) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul relații cu publicul din cadrul Direcției Generale.
Cererile pentru internare în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, împreună cu actele necesare internării menţionate la Art. 6 punctul 2. A) se depun la sediul D.G.A.S.P. C. Sălaj la Biroul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj şi sunt înregistrate în registrul de evidenţă a solicitanţilor care îi face solicitantului o descriere sumară a serviciilor oferite, precum şi modul de lucru al echipei multidisciplinare care stabilesc nevoile beneficiarului de servicii sociale.
(d) Dosarul de admitere este evaluat și aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Evaluarea iniţială constă în realizarea unui interviu în urma căruia profesionistul identifică natura dificultăţilor solicitantului, tipul de serviciu care urmează să-i fie oferit, gravitatea situaţiei şi caracterul de urgenţă al acestuia.
În urma interviului profesionistul propune admiterea persoanei cu dizabilitate în cadrul
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap decide admiterea beneficiarului în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, în baza unei Decizii de internare semnată de membrii comisiei.
În situaţia în care cererea pentru internare este respinsă, solicitantul se poate adresa Serviciului Contencios Administrativ -Teritorial.
(e) Internarea de urgenţă a beneficiarilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, se realizează prin dispoziţia Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
(f) Contractul de furnizare servicii se încheie între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi D.G.A.S.P.C. Sălaj cu data admiterii în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin. Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizor în baza modelului reglementat prin Ordinul MMFPSPV nr.
(g) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului: odată cu admiterea beneficiarului în cadrul Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, se semnează un angajament de plată între beneficiar sau reprezentantul legal şi furnizorul de servicii stabilindu-se contribuţia în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin conform reglementărilor legale în vigoare. Cuantumul plăţii lunare datorată de beneficiar este reglementat prin HGR.nr. 1021/2000 şi se stabileşte prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj (3) Condiţii de încetare a serviciilor:
(3) Încetarea serviciilor se realizează:

 • Pentru comportamente periculoase ale beneficiarului atât pentru el cât şi pentru ceilalţi beneficiari sau personal;
 • La integrarea în familie a beneficiarului;
 • Prin încălcarea clauzelor contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia;
 • Prin acordul părţilor privind încetarea contractului;
 • La cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului sau reprezentantului legal;
 • Prin transferul la o altă unitate de asistenţă socială;
 • Când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale beneficiarului;
 • La decesul beneficiarului.

II. Centrul de Îngrijire și Asistență Nușfalău
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin este de a răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin pot fi:

 • Persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

(2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin sunt stabilite prin prezentul regulament, fiind următoarele:
(a) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: adulţi cu handicap de pe raza judeţului Sălaj care nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, centrată pe persoană, care nu poate fi asigurată la domiciliu.
(b) Admiterea în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se realizează dacă serviciul are locuri disponibile, pe baza unui dosar de admitere, întocmit de către persoana fizică sau aparţinător, care trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere de admitere (formular tipizat);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap emis de o comisie de specialitate care funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean;
 • Copie după documentele de identitate ale beneficiarului (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și rezultate de laborator (sânge, Rx pulmonar, coprologic);
 • Anchetă socială elaborată pe formular tipizat emisă de către primăria de pe raza de domiciliu al beneficiarului;
 • Cupon pensie (unde este cazul)
 • Alte documente prevăzute de lege;

În cazul în care venitul persoanei care doreşte internarea nu acoperă contribuţia de întreţinere şi are aparţinători legali care sunt obligaţi la plata contribuţiei, este necesară încheierea unui contract de servicii cf. modelului anexat prezentului ROF, şi a unui Angajament de plată între aparţinătorul legal al beneficiarului şi DGASPC Sălaj.
(c) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul relații cu publicul din cadrul Direcției Generale.
Cererile pentru internare în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, împreună cu actele necesare internării  se depun la sediul D.G.A.S.P. C. Sălaj la Biroul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj şi sunt înregistrate în registrul de evidenţă a solicitanţilor de către un angajat al Biroului Rezidenţial, care îi face solicitantului o descriere sumară a serviciilor oferite, precum şi a modului de lucru al echipei multidisciplinare care stabileşte nevoile beneficiarului de servicii sociale.
(d) Dosarul de admitere este evaluat și aprobat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, care este în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj.
Se realizează o evaluare iniţială a situaţiei beneficiarului atunci când este prezent, iar în cazul în care cererea de internare este depusă de o altă persoană evaluarea se va realiza la domiciliul persoanei pentru care se solicită internarea.
Evaluarea iniţială constă în realizarea unui interviu în urma căruia profesionistul identifică natura dificultăţilor solicitantului, tipul de serviciu care urmează să-i fie oferit, gravitatea situaţiei şi caracterul de urgenţă al acestuia.
În urma interviului profesionistul propune admiterea persoanei cu dizabilitate în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean decide admiterea beneficiarului în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, în baza unei Decizii de Internare semnată de membrii comisiei.
În situaţia în care cererea pentru internare este respinsă, solicitantul se poate adresa Serviciului Contencios Administrativ – Teritorial.
(e) Internarea de urgenţă a beneficiarilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se realizează prin dispoziţia Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
(f) Contractul de furnizare servicii se încheie între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi D.G.A.S.P.C. Sălaj cu data admiterii în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin. Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizor în baza modelului aprobat.
(g) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului: odată cu admiterea beneficiarului în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, se semnează un angajament de plată între beneficiar sau reprezentantul legal şi furnizorul de servicii stabilindu-se contribuţia în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin conform reglementărilor legale în vigoare. Cuantumul plăţii lunare datorată de beneficiar este reglementat prin HGR NR. 1021/2000, şi se stabileşte prin HCJ Sălaj.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Încetarea serviciilor se realizează:

 • Prin deces;
 • Din iniţiativa beneficiarului sau a aparţinătorului legal prin externare:
 • La integrarea în familie a beneficiarului;
 • La iniţiativa serviciului pentru:
 • Încălcarea clauzelor contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia;
 • Nerespectarea ROF, ROI;
 • Pentru comportamente periculoase ale beneficiarului atât pentru el cât şi pentru ceilalţi beneficiari sau personal;
 • Când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale beneficiarului
 • Prin acordul părţilor privind încetarea contractului;
 • Prin transferul la o altă unitate de asistenţă socială;

III. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin este de a răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin pot fi:

 • Persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

(2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin sunt următoarele:
(a) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor; adulţi cu handicap de pe raza judeţului Sălaj care nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, centrată pe persoană care nu poate fi asigurată la domiciliu.
(b) Admiterea în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de către persoana fizică sau aparţinător care trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere de admitere (formular tipizat)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap emis de o comisie de specialitate
 • Care funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
 • Copie după documentele de identitate ale beneficiarului (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și rezultate de laborator (sânge, Rx pulmonar, coprologic);
 • Anchetă socială elaborată pe formular tipizat emisă de către primăria de pe raza de domiciliu al beneficiarului;
 • Cupon pensie (unde este cazul)
 • Alte documente prevăzute de lege.

În cazul în care venitul persoanei care doreşte internarea nu acoperă contribuţia de întreţinere şi are aparţinători legali care sunt obligaţi la plata contribuţiei, este necesară încheierea unui Angajament de plată între aparţinătorul legal al beneficiarului şi DGASPC Sălaj.
(c) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: adulţi cu handicap de pe raza judeţului Sălaj care nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.
(d) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul relații cu publicul din cadrul Direcției Generale.
Cererile pentru internare împreună cu actele necesare internării se depun la sediul D.G.A.S.P. C. Sălaj la Biroul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj şi sunt înregistrate în registrul de evidenţă a solicitanţilor și i se prezintă solicitantului o descriere sumară a serviciilor oferite, precum şi a modului de lucru al echipei multidisciplinare care stabilesc nevoile beneficiarului de servicii sociale. Dosarul de admitere este evaluat și aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Se realizează o evaluare iniţială a situaţiei beneficiarului atunci când este prezent, iar în cazul în care cererea de internare este depusă de o altă persoană evaluarea se va realiza la domiciliul persoanei pentru care se solicită internarea.
Evaluarea iniţială constă în realizarea unui interviu în urma căruia profesionistul identifică natura dificultăţilor solicitantului, tipul de serviciu care urmează să-i fie oferit, gravitatea situaţiei şi caracterul de urgenţă al acestuia.
În urma interviului profesionistul propune admiterea persoanei cu dizabilitate în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap decide admiterea beneficiarului în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, în baza unei Decizii de Internare semnată de membrii comisiei.
În situaţia în care cererea pentru internare este respinsă, solicitantul se poate adresa Serviciului Contencios Administrativ – Teritorial.
Internarea de urgenţă a beneficiarilor în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se realizează prin dispoziţia Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
Contractul de furnizare servicii se încheie între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi D.G.A.S.P.C. Sălaj cu data admiterii în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin. Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizor în baza modelului aprobat.
Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului: odată cu admiterea beneficiarului în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se semnează un angajament de plată între beneficiar sau reprezentantul legal şi furnizorul de servicii stabilindu-se contribuţia în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin conform reglementărilor legale în vigoare. Cuantumul plăţii lunare datorată de beneficiar este reglementat prin H.G. nr. 1021/2000, şi se stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Încetarea serviciilor se realizează:

 • Pentru comportamente periculoase ale beneficiarului atât pentru el cât şi pentru ceilalţi beneficiari sau personal;
 • Din iniţiativă beneficiarului pin externare în familie;
 • Prin încălcarea clauzelor contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia;
 • Prin acordul părţilor privind încetarea contractului;
 • La iniţiativa centrului prin nerespectarea ROF şi ROI;
 • Prin transferul la o altă unitate de asistenţă socială;
 • Când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale beneficiarului;
 • La decesul beneficiarului

IV. Centrul Locuinţe Protejate nr. 1  și nr. 2 Bădăcin
Scopul centrului Locuinţe Protejate nr. 1 și nr. 2,  Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin este de a răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale din Centrul Locuinţe Protejate 1 și 2  Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin pot fi;
Din centrul Locuinţe Protejate 1 și 2  se află persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.
(2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul Locuinţe Protejate 1 și 2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin sunt stabilite în prezentul regulament,
(a) Admiterea în cadrul Centrului Locuinţa Protejată 1 și 2  Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se realizează pe baza unui dosar de admitere, întocmit de persoana fizică sau aparţinător care trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere de admitere (formular tipizat);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap emis de o comisie de specialitate
 • Care funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj;
 • Copie după documentele de identitate ale beneficiarului (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și rezultate de laborator (sânge, Rx pulmonar, coprologic);
 • Anchetă socială elaborată pe formular tipizat emisă de către primăria de pe raza de domiciliu al beneficiarului;
 • Cupon pensie (unde este cazul);
 • Alte documente prevăzute de lege.

În cazul în care venitul persoanei care doreşte internarea nu acoperă contribuţia de întreţinere şi are aparţinători legali care sunt obligaţi la plata contribuţiei, este necesară încheierea unui Angajament de plată între aparţinătorul legal al beneficiarului şi DGASPC Sălaj.
(b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: adulţi cu handicap de pe raza judeţului Sălaj care nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.
(c) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul relații cu publicul din cadrul Direcției Generale.
Cererile pentru internare împreună cu actele necesare internării  se depun la sediul D.G.A.S.P. C. Sălaj la Biroul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj şi sunt înregistrate în registrul de evidenţă a solicitanţilor și i se prezintă solicitantului o descriere sumară a serviciilor oferite, precum şi a modului de lucru al echipei multidisciplinare care stabileşte nevoile beneficiarilor din serviciul social,
(b) Dosarul de admitere este evaluat și aprobat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Evaluarea iniţială constă în realizarea unui interviu în urma căruia profesionistul identifică natura dificultăţilor solicitantului, tipul de serviciu care urmează a-i fi oferit, gravitatea situaţiei şi caracterul de urgenţă al acestuia.
În urma interviului profesionistul propune admiterea persoanei cu dizabilitate în cadrul Centrului Locuinţa Protejată 1 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap decide admiterea beneficiarului în Centrul Locuinţa Protejată 1 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, în baza unei Decizii de Internare semnată de membrii comisiei.
În situaţia în care cererea pentru internare este respinsă, solicitantul se poate adresa Serviciului Contencios Administrativ -Teritorial.
(b) Internarea de urgenţă a beneficiarilor în cadrul Centrului Locuinţa Protejată 1 și 2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se realizează prin dispoziţia Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
(c) Contractul de furnizare servicii se încheie între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi D.G.A.S.P.C. Sălaj cu data admiterii în Centrul Locuinţa Protejată 1 și 2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin. Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizor în baza modelului aprobat.
(d) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului: odată cu admiterea beneficiarului în Centrul Locuinţa Protejată 1 și 2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin se semnează un angajament de plată între beneficiar sau reprezentantul legal şi furnizorul de servicii stabilindu-se contribuţia în Centrul Locuinţa Protejată 1 și 2  Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin conform reglementărilor legale în vigoare. Cuantumul plăţii lunare datorată de beneficiar este reglementat prin H.G. nr. 1021/2000 şi se stabilesc prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Încetarea serviciilor se realizează:

 • Pentru comportamente periculoase ale beneficiarului atât pentru el cât şi pentru ceilalţi beneficiari sau personal;
 • La integrarea în familie a beneficiarului;
 • Prin încălcarea clauzelor contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia;
 • Prin acordul părţilor privind încetarea contractului;
 • La cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului sau reprezentantului legal;
 • Prin transferul la o altă unitate de asistenţă socială;
 • Când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale beneficiarului;
 • La decesul beneficiarului.