Date contact:
Localitatea Crasna, str. Ciucei, Nr. 781/A
Telefon / Fax: 0260-636033
E-mail: cianr1_crasna@yahoo.com
Șef centru: Hărăstășan Florica-Nadia
Complexul de Servicii Sociale Crasna, are în structură următoarele servicii:

 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.1 Crasna
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.2 Crasna

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.1 și 2 Crasna
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.1și 2  Crasna are drept scop furnizarea sau asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap pe o perioadă nedeterminată la găzduire, îngrijire (inclusiv paleativă), reabilitare, asistenţă socială şi medicală, precum şi consiliere socială şi psihologică şi promovarea relaţiilor sociale.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.1 și 2 Crasna sunt persoane adulte cu handicap de pe raza judeţului Sălaj aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale persoanelor adulte cu handicap şi a misiunii/scopului centrului.
(1) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Cerere pentru internare către D.G.A.S.P.C. Sălaj.
 • Anchetă socială emisă de primăria de domiciliu
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie
 • Analize medicale (sânge, Rx pulmonar, coprologic)
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoana cu handicap însoţit de Planul individual de reabilitare, emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
 • Xerocopie după actele de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie
 • Cupon de pensie
 • În cazul în care venitul persoanei care doreşte internarea nu acoperă contribuţia de întreţinere şi are aparţinători legali care sunt obligaţi la plata contribuţiei, este necesar un Angajament de plată al acestora, pentru plata contribuţiei de întreţinere.

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: adulţi cu handicap de pe raza judeţului Sălaj care nu se pot gospodării singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice, necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.
Cererile pentru internare împreună cu actele necesare internării se depun la sediul D.G.A.S.P. C. Sălaj la Biroul Rezidenţial Adulţi care oferă solicitantului o descriere sumară a serviciilor oferite, precum şi a modului de lucru al echipei pluridisciplinare şi se realizează o evaluare iniţială a situaţiei acestuia atunci când este prezent, iar în cazul în care cererea este depusă de o altă persoană evaluarea se va realiza la domiciliul persoanei pentru care se solicită internarea. Evaluarea iniţială constă în realizarea unui interviu în urma căruia profesionistul identifică natura dificultăţilor solicitantului, tipul de serviciu care urmează a-i fi oferit, gravitatea situaţiei şi caracterul de urgenţă al acestuia. În urma interviului profesionistul propune admiterea persoanei cu dizabilitate în cadrul C.I.A nr. 1 Crasna, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj decide admiterea beneficiarului în centru, în baza unei Decizii de Internare semnată de membrii comisiei. În situaţii de urgenţă admiterea în centru se poate realiza prin Dispoziţie dată de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Sălaj. În situaţia în care cererea pentru internare este respinsă, solicitantul se poate adresa Serviciului Contencios Administrativ -Teritorial.
Contractul de furnizare servicii se încheie între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi D.G.A.S.P.C. Sălaj cu data admiterii în centru. Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizor în baza modelului reglementat prin Ordinul MMFPSPV.
Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului: odată cu admiterea beneficiarului în centru se semnează un angajament de plată între beneficiar sau reprezentantul legal şi furnizorul de servicii stabilindu-se contribuţia în centru conform reglementărilor legale în vigoare. Cuantumul plăţii lunare datorată de beneficiar este reglementat prin H.G. nr. 1021/2000.
(2) Condiţii de încetare a serviciilor:

 • La cererea sau decizia unilaterală a beneficiarului sau reprezentantului legal
 • Transferul la o altă unitate de asistenţă socială
 • Decesul beneficiarului;