Date contact:
Localitatea Cehu Silvaniei, str. Gheorghe Pop de Băsești, Nr. 4
Telefon / Fax: 0360-404720
E-mail: csc_cehusilvaniei@yahoo.com
Șef centru: Petruț Ana
Complexul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei, are în structură următoarele servicii sociale:

 • Centrul multifuncțional Cehu Silvaniei;
 • Centrul de plasament Cehu Silvaniei;
 • Casa de tip familial nr. 1 Cehu Silvaniei;
 • Casa de tip familial nr. 2 Cehu Silvaniei;
 • Centrul de primire în regim de urgență Cehu Silvaniei;
 • Centrul maternal Cehu Silvaniei.

I.  Centrul multifuncțional Cehu Silvaniei
Scopul serviciului social cu cazare „Centrul Multifuncţional Cehu Silvaniei” este găzduirea unui număr de 15 beneficiari, pe o perioadă determinată, cărora le asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii care promovează integrarea/reintegrarea socio-profesională. Centrul Multifuncţional Cehu Silvaniei este destinat tinerilor care ies din sistemul instituţional de protecţie şi pentru care reintegrarea în familie şi societate nu este posibilă. Misiunea centrului este de a asigura găzduire pe o perioadă determinată, precum şi activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale, respectiv consiliere socio-profesională şi psihologică, informare, orientare profesională, educaţie civică şi pentru sănătate, etc. Evaluarea nevoilor fiecărui tânăr şi facilitarea accesului la serviciile interne şi externe ale centrului, prin intermediul cărora să îşi dezvolte abilităţi de viaţă independentă şi încrederea în forţele proprii în vederea începerii unei vieţi pe cont propriu. Centrul are în vedere diminuarea numărului de tineri aflaţi în situaţia de a nu avea un adăpost şi creşterea calităţii vieţii tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi nu dispun de mijloacele necesare pentru a se descurca singuri.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Centrul Multifuncţional Cehu Silvaniei poate să ofere servicii sociale unui număr de 15 beneficiari, pe o perioadă de maxim 3 ani.
De serviciile Centrului Multifuncţional Cehu Silvaniei pot beneficia următoarele categorii de beneficiari:

 • tineri care sunt/urmează să fie dezinstituţionalizaţi şi nu au posibilitatea de reintegrare familială;
 • tineri care nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe;
 • tineri care doresc să se pregătească pentru viaţa independentă de adult;
 • tineri fără loc de muncă;
 • tineri aflaţi în şomaj;
 • familii de tineri aflate în dificultate, în care cel puţin unul dintre parteneri face parte din grupul ţintă;
 • tineri care au un loc de muncă, dar ale căror venituri nu le permit închirierea unei locuinţe la preţul pieţei;
 • tineri care au calificare dar nu sunt angajaţi;
 • tineri care nu au nicio calificare;
 • tineri care doresc să continue studiile sau se califice/recalifice;
 • tineri care au stat în stradă, dar au potenţial de reintegrare socială;
 • tinerii, declaraţi acceptaţi în urma evaluării din punct de vedere psiho – social;

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor:
Actele necesare pentru admiterea tinerilor în centru sunt:

 • Cererea de admitere, semnată de tânăr, în original;
 • Referat privind propunerea de admitere în centru;
 • Dispoziţia de admitere, emisă de DGASPC Sălaj;
 • Cartea de identitate a tânărului;
 • Contract de furnizare servicii semnat de părți;
 • Documente completate de organizațiile/instituțiile care evidențiază situația beneficiarului, respectiv faptul că acesta provine din sistemul de protecție a copilului;
 • Documente care să ateste faptul că tânărul nu poate fi găzduit de propria familie sau nu are familie care să îi ofere spațiu de locuit;
 • Adeverință medicală, din care să reiasă că tânărul nu suferă de boli psihice, contagioase, etc;
 • Documente care atestă pregătirea profesională a tânărului;
 • Adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul.
 • Dispoziție de admitere.

Admiterea beneficiarilor se face pe baza unei dispoziţie de admitere emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, ca urmare a cererii tânărului, evaluării situaţiei acestuia şi întocmirea referatului privind propunerea de admitere în centru.
La data admiterii beneficiarului în centru, între beneficiar şi frunizorul de servicii sociale se încheie Contractul de furnizare servicii, în două exemplare.
Se va efectua o evaluare a beneficiarului în primele 72 de ore de la admitere, care include aspecte legate de situaţia socio-economică relaţii familiale şi în funcţie de nevoile individuale se stabileşte perioada maximă de rezidenţă recomandată, precum şi serviciile recomandate. Fişa de evaluare este semnată de persoana care a efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.
În fişa de evaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări.
În baza evaluării efectuate se întocmeşte Planul individualizat de intervenţie (P.I.I) pentru fiecare beneficiar, în funcţie de nevoile sale.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor acordate în Centrul Multifuncţional Cehu Silvaniei:
Ieşirea tinerilor din cadrul Centrului Multifuncţional Cehu Silvaniei se face în baza unei dispoziţii emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, prin care se dispune încetarea serviciilor acordate în centru.
Ieşirea tinerilor din cadrul Centrului Multifuncţional Cehu Silvaniei are loc în următoarele situaţii:

 • la părăsirea centrului de către beneficiar din proprie voinţă;
 • în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;
 • în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului;
 • în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Compartimentul de servicii şi prestaţii sociale, din cadrul Primăriei Cehu Silvaniei, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
 • caz de deces al beneficiarului;
 • când încetează perioada de valabilitate a contractului de furnizare servicii;
 • în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;
 • când nu se mai respectă cauzele contractuale de către beneficiar;
 • la solicitarea tânărului care s-a integrat socio-profesional;

II. Centrul de plasament Cehu Silvaniei
Scopul serviciului social ”Centrul de plasament Cehu Silvaniei” este asigurarea accesului copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi, pe o perioadă determinată,  la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de plasament Cehu Silvaniei” sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai centrului de plasament şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.
Beneficiarii Centrului de plasament pot fi copiii/tinerii aflaţi în una din următoarele situaţii:

 • copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 • tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • certificatul de naştere al copilului/ tânărului(original) şi, după caz, cartea de identitate a acestuia;
 • fişa de consultaţii medicale sau alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a copilului/tânărului(adeverinţă medicală, scrisori medicale, bilet de ieşire din spital);
 • cererea/sesizarea privind stabilirea măsurii de plasament;
 • hotărârea prin care s-a stabilit măsura de plasament pentru copil/tânăr la Centrul de    plasament Cehu Silvaniei;
 • referat său raport de evaluare iniţială a cazului;
 • raport asupra anchetei psihosociale;
 • raport de vizită(după caz);
 • actele de identitate ale părinţilor(copie);
 • adeverinţe medicale/ alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a părinţilor/membrilor familiei;
 • ancheta socială efectuată la domiciliul/reşedinţa familiei beneficiarului;
 • documente care atestă situaţia şcolară a copilului/ tânărului(adeverinţă de elev, caracterizare psihopedagogică).

Admiterea beneficiarului în cadrul Centrului de plasament Cehu Silvaniei se face în baza hotărârii emisă de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sălaj sau a sentinţei civile emisă de către instanţa judecătorească, prin care s-a stabilit plasamentul copilului/tânărului la acest centru.
Măsura plasamentului se stabileşte de către comisia pentru protecţia copilului, în situaţia în care există acordul părinţilor, pentru copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în următoarele situaţii:

 • în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • în situaţia copilului abuzat, neglijat, găsit sau părăsit în unităţi sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu măsura plasamentului;
 • în situaţia copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea măsurii plasamentului.

Măsura de plasament la centru se stabileşte numai dacă serviciul poate răspunde nevoilor individuale ale beneficiarului privind îngrijirea, educaţia, sănătatea etc., nevoi identificate printr-o evaluare iniţială. La stabilirea măsurii de plasament se va ţine cont de următoarele aspecte: posibilitatea menţinerii fraţilor împreună,  facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta, plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării), plasarea cu prioritate în case de tip familial.
Specialistul din cadrul DGASPC Sălaj care instrumentează cazul va analiza cu prioritate posibilitatea plasării copilului la familia extinsă sau identificarea unei forme de protecţie de tip familial şi doar în lipsa acestor posibilităţi va propune plasamentul copilului în centrul de plasament.
Contractul cu familia
Furnizarea serviciilor în cadrul Centrului de plasament Cehu Silvaniei se realizează în baza unui contract cu familia, dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi restrictive de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului.
Contractul cu familia este un document scris încheiat între managerul de caz şi unul sau ambii părinţi ori, după caz, cu reprezentantul legal al copilului, în care se menţionează condiţiile în care se vor oferi serviciile şi responsabilităţile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.
Modelul de contract cu familia este stabilit de managerul de caz.
Contribuţia părinţilor:
Comisia pentru protecţia copilului său, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în centru va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului.
Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor
Ieşirea copilului/tânărului din cadrul Centrului de plasament se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj sau sentinţei civile emisă de către Instanţa judecătorească, prin care se dispune încetarea măsurii de plasament din centru.
Centrul de plasament asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională. În situaţia în care nu este posibilă reintegrarea copilului în familia naturală sau integrarea în familia extinsă, se efectuează demersuri pentru plasamentul copilului la un asistent maternal profesionist sau, după caz, pentru deschiderea procedurii adopţiei.
Încetarea măsurii de plasament din centru poate fi dispusă în următoarele situaţii:

 • copilul/tânărul va fi reintegrat în familia naturală;
 • copilul va fi plasat la rude;
 • pentru copil se instituie tutela;
 • a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copilului;
 • copilul este plasat la o familie său persoană;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei;
 • nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie a copilului;
 • copilul a decedat;
 • la solicitarea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani.

III. Casele de tip familial nr. 1 și nr. 2 Cehu Silvaniei
Scopul serviciului social” Casa de tip familial nr. 1 Cehu Silvaniei” este asigurarea accesului copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în” Casa de tip familial nr.1 și nr. 2 Cehu Silvaniei”
Sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai casei de tip familial şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.
Beneficiarii Casei de tip familial nr. 1 și nr. 2 Cehu Silvaniei pot fi copiii/tinerii aflaţi în una din următoarele situaţii:

 • copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 • tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială..

 (2) Condiţiile de acces/admitere în casa de tip familial sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Certificatul de naştere al copilului/tânărului (original) şi, după caz, cartea de identitate a acestuia;
 • Fişa de consultaţii medicale sau alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a copilului/tânărului (adeverinţă medicală, scrisori medicale, bilet de ieşire din spital);
 • Cererea/sesizarea privind stabilirea măsurii de plasament;
 • Hotărârea prin care s-a stabilit măsura de plasament pentru copil/tânăr la Casa de tip familial Cehu Silvaniei;
 • Referat său raport de evaluare iniţială a cazului;
 • Raport asupra anchetei psiho – sociale;
 • Raport de vizită (după caz);
 • Actele de identitate ale părinţilor (copie);
 • Adeverinţe medicale/alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a părinţilor/membrilor familiei;
 • Ancheta socială efectuată la domiciliul/reşedinţa familiei beneficiarului;
 • Documente care atestă situaţia şcolară a beneficiarului (adeverinţă de elev, caracterizare psihopedagogică).

Admiterea copilului/tânărului în cadrul Casei de tip familial Cehu Silvaniei se face în baza hotărârii emisă de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sălaj sau a sentinţei civile emisă de către instanţa judecătorească, prin care s-a stabilit plasamentul la acest serviciu.
Măsura plasamentului se stabileşte de către comisia pentru protecţia copilului, în situaţia în care există acordul părinţilor, pentru copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în următoarele situaţii:

 • în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • în situaţia copilului abuzat, neglijat, găsit sau părăsit în unităţi sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu măsura plasamentului;
 • în situaţia copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea măsurii plasamentului.

Măsura de plasament la Casa de tip familial nr.1 și 2 Cehu Silvaniei se stabileşte numai dacă serviciul poate răspunde nevoilor individuale ale copilului/tânărului privind îngrijirea, educaţia, sănătatea etc., nevoi identificate printr-o evaluare iniţială. La stabilirea măsurii de plasament se va ţine cont de următoarele aspecte: menţinerea fraţilor împreună, facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta, plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării).
Specialistul din cadrul DGASPC Sălaj care instrumentează cazul va analiza cu prioritate posibilitatea plasării copilului la familia extinsă, la o familie, persoană sau la un asistent maternal profesionist şi doar în lipsa acestor posibilităţi va propune plasamentul copilului la casa de tip familial.
Contractul cu familia
Furnizarea serviciilor în cadrul Casei de tip familial Cehu Silvaniei se realizează în baza unui contract cu familia, dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului.
Contractul cu familia este un document scris încheiat între managerul de caz şi unul sau ambii părinţi ori, după caz, cu reprezentantul legal al copilului, în care se menţionează condiţiile în care se vor oferi serviciile şi responsabilităţile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.
Modelul de contract cu familia este stabilit de managerul de caz.
Contribuţia părinţilor:
Comisia pentru protecţia copilului său, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în centru va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului.
Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ – teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor
Ieşirea copilului/tânărului din cadrul Casei de tip familial Cehu Silvaniei se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj sau sentinţei civile emisă de către Instanţa judecătorească, prin care se dispune încetarea măsurii de plasament din casa de tip familial.
Personalul serviciului asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din casa de tip familial, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională.
Încetarea măsurii de plasament din casa de tip familial poate fi dispusă în următoarele situaţii:

 • copilul va fi reintegrat în familia naturală;
 • copilul va fi plasat la rude;
 • pentru copil se instituie tutela;
 • a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copilului;
 • copilul este plasat la o familie său persoană;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei;
 • nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie a copilului (centre specializate pentru copii cu dizabilităţi).
 • copilul a decedat;
 • la solicitarea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani.

IV. Centrul de primire în regim de urgență Cehu Silvaniei
Scopul şi misiunea serviciului social” Centrul de primire în regim de urgenţă Cehu Silvaniei” este asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă, este abuzat, neglijat, exploatat sau este abandonat în unităţi sanitare.
Beneficiarii serviciilor sociale:
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în” Centrul de primire în regim de urgenţă Cehu Silvaniei” sunt:

 • copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
 • copii găsiţi sau abandonaţi de către mamă în unităţile sanitare;
 • copii ai căror ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, aceştia nu îşi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copil.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • actele de identitate (certificatul de naştere sau CI) ale copilului în original;
 • fișa de consultații medicale;
 • adeverinţă de şcolarizare;
 • sesizare/cerere privind stabilirea măsurii de plasament;
 • referat privind propunerea stabilirii măsurii de plasament;
 • proces – verbal de părăsire a copilului;
 • raport de vizită (după caz);
 • dispoziţia emisă de către directorul executiv al DGASPC Sălaj sau a ordonanţei preşedenţiale emisă de către Instanţa judecătorească, prin care s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă în centru;
 • actele de identitate ale părinților (copie);
 • ancheta socială.

Copiii sunt admişi în CPU dacă serviciul poate răspunde nevoilor acestora şi dacă nu a fost posibil plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist pregătit în acest sens, cu excepţia situaţiei în care copilul a fost expus abuzului, neglijării şi exploatării pe perioada plasamentului în familia substitutivă.
Copiii/tinerii sunt admişi în cadrul serviciului în baza dispoziţiei emise de către directorul executiv al DGASPC Sălaj sau a ordonanţei preşedenţiale emisă de către Instanţa judecătorească, prin care s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă în centru.
În termen de 5 zile de la stabilirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă de către directorul executiv al DGASPC Sălaj, se va sesiza instanţa judecătorească pentru a se pronunţa cu privire la menţinerea acestei măsuri sau înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului, sau, după caz, reintegrarea copilului în familie.
(3) Condiții de încetare a serviciilor:
Ieşirea persoanei beneficiare din cadrul centrului de primire în regim de urgenţă se face în baza sentinţei civile emisă de către Instanţa judecătorească, prin care se dispune încetarea măsurii de plasament din centrul de primire în regim de urgenţă.
Încetarea măsurii de plasament poate fi dispusă în următoarele situaţii:

 • copilul va fi reintegrat în familia naturală;
 • copilul va fi plasat la rude;
 • pentru copil se instituie tutela;
 • a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copilului;
 • copilul este plasat la o familie său persoană;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei;
 • nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie;
 • copilul a decedat.

V. Centrul maternal Cehu Silvaniei
Scopul serviciului social cu cazare „Centrul Maternal Cehu Silvaniei” este găzduirea cuplurilor mamă-copil, pe o perioadă determinată, cărora le asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii specializate pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi. Centrul maternal este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. În Centrul maternal fiecare cuplu mamă-copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centrul maternal, adaptată ulterior şi axată pe dezvoltarea autonomiei mamei şi pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă-copil în mediul familial, în condiţii sigure şi favorabile dezvoltării copilului. Centrul maternal sprijină mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltarea corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale. Centrul maternal sprijină cuplul mamă-copil în vederea dezvoltării autonomiei care favorizează reintegrarea acestuia în familie şi/sau societate.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii direcţi ai Centrului Maternal Cehu Silvaniei sunt cuplurile mamă-copil/gravidele în dificultate, aflate în situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa, cum ar fi:

 • Mame cu copiii nou-născuţi, cu risc de abandon (mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, etc.);
 • Mame cu copii/gravide, care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi care se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale) fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;
 • Mame şi copii/gravide victime ale violenţei în familie;
 • Cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturilor familiale;
 • Gravide cu risc de abandon (gravide singure, gravide minore, gravide provenind din familii marginalizate, sărace, etc.);
 • Gravide aflate în ultimul trimestru de sarcină aflate în situaţii de risc;
 • Gravide aflate pe stradă sau provenind din sistemul de protecţie a copilului;

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor:
Actele necesare pentru admiterea cuplurilor mamă-copil în centru sunt:

 • Actele de identitate/acte de stare civilă pentru gravidă/mamă, copil, tatăl copilului;
 • Cerere de admitere în Centrul maternal;
 • Actul de admitere în centru;
 • Raport de evaluare iniţială;
 • Contractul de rezidenţă;
 • Ancheta socială de la domiciliul mamei/gravidei;
 • Planul de servicii;
 • Plan individualizat de protecţie pentru cuplul mamă minoră-copil/gravidă;
 • Documente medicale referitoare la starea de sănătate a cuplului mamă-copil/gravidei;
 • Adeverinţe medicale referitoare la starea de sănătate a membrilor familiei;
 • Acte de studiu sau alte documente care atestă pregătirea şcolară şi profesională a mamei/gravidei;
 • Adeverinţă de venit;

Accesul beneficiarilor în Centrul Maternal se face în baza dispoziţiei de admitere emisă de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi a contractului de rezidenţă. În cazul mamei/gravidei minore, admiterea acesteia în CM se face în baza unei hotărâri de plasament emisă de CPC Sălaj sau Instanţa judecătorească, conform legii, iar admiterea copilului prin dispoziţie a directorului executiv al DGASPC Sălaj. Contractul de rezidenţă reprezintă convenţia încheiată între mamă/gravidă şi conducerea DGASPC Sălaj în structura căreia funcţionează centrul maternal, care reglementează obiectivele intervenţiei, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile şi modul de încetare a acordării serviciului, precum şi perioada pe care se acordă acestea. Contractul de rezidenţă se încheie pe o perioadă de maxim 12 luni. Fiecare cuplu mamă-copil/gravidă este ocrotit în baza unui program personalizat de intervenţie care vizează următoarele aspecte: educaţia şi responsabilizarea mamei/gravidei în relaţia sa cu copilul, asigurarea sănătăţii fizice şi psihice a mamei/gravidei şi copilului, pregătirea reintegrării familiale şi sociale. Fiecare beneficiară este implicată în elaborarea şi punerea în aplicare a planului de servicii şi a programului personalizat de intervenţie, beneficiind pe toată durata rezidenţei de orientare şi consiliere. Pregătirea părăsirii centrului maternal vizează următoarele aspecte: evaluarea finală a nevoilor cuplului mamă-copil/gravidei, elaborarea planului de servicii post – rezidenţiale şi implementarea acestuia, îndeplinirea tuturor formalităţilor administrative şi legale.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor acordate în Centrul Maternal Cehu Silvaniei:

 • Ieşirea cuplului mamă-copil/gravidei în dificultate din Centrul Maternal se realizează la expirarea perioadei de rezidenţă prevăzute în contractul de rezidenţă.

Găzduirea poate fi întreruptă înainte de expirarea perioadei prevăzute în contactul de rezidenţă, în următoarele situaţii:

 • îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de servicii şi în programul personalizat de intervenţie;
 • identificarea unor alte soluţii pentru cuplul mamă-copil/gravidă;
 • la solicitarea scrisă a mamei/gravidei;
 • încălcarea repetată a prevederilor contractului de rezidenţă;

Pe parcursul şederii în Centrul maternal, mama/gravida este pregătită pentru părăsirea centrului prin şedinţe de consiliere, activităţi de dezvoltare parentale, dezvoltarea deprinderilor de a îngriji copilul.