Date contact:
Localitatea Jibou, str. Wesseleny Miklos, Nr. 7
Telefon / Fax: 0260-644912
E-mail: dgaspccscjibou@yahoo.com
Șef centru: Dregan Ana – Viorica
Complexul de Servicii Sociale Jibou, are în structură următoarele servicii sociale:

 • Centrul multifuncțional Jibou;
 • Centrul de plasament Jibou;
 • Casa de tip familial Someș Odorhei.

I. Centrul multifuncțional Jibou
Scopul serviciului social „Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Centrul multifuncţional Jibou” se adresează tinerilor aflaţi sau ieşiţi din sistemul rezidenţial şi are scopul de a implementa măsuri şi proceduri care să ducă la dobândirea competenţelor necesare pentru o viaţă sănătoasă şi independentă, în vederea integrării în comunitate a acestora.
Centrul multifuncţional Jibou funcţionează după prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, are drept misiune crearea, dezvoltarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri şi proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii aflaţi în evidenţa Sistemului de Protecţie a Copilului.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale
Capacitatea Centrului Multifuncţional Jibou este de 17 beneficiari, aparţinând următoarelor categorii:

 • tineri care sunt/sau urmează să fie dezinstituţionalizaţi şi nu au posibilitatea de reintegrare familială;
 • tineri care nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe;
 • tineri care doresc să se pregătească pentru viaţa independentă de adult;
 • tineri care nu au loc de muncă;
 • tineri aflaţi în şomaj;
 • tineri care au calificare dar nu sunt angajaţi;
 • tineri care nu au nici o calificare;
 • tinerii, declaraţi acceptaţi în urma evaluării din punct de vedere psihosocial;
 • tineri care nu prezintă boli contagioase, boli psihice, dependenţă de alcool şi droguri;

(2) Condiţiile de admitere în centru
 Admiterea beneficiarilor se face pe baza unei dispoziţii de plasament emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. După emiterea dispoziţiei de către D.G.A.S.P.C. personalul din cadrul CM care are atribuţii în acest sens întocmeşte dosarul beneficiarului care conţine:

 • Cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;
 • Decizia de admitere, sub formă de dispoziţie de plasament de la DGASPC Sălaj, în original.
 • Cartea de identitate a beneficiarului, în copie;
 • Contractul de furnizare servicii semnat de părţi în original, pe o perioadă determinată de maxim 3 ani;
 • Documentele completate de organizaţiile/instituţiile care evidenţiază situaţia beneficiarului, respectiv faptul că acesta provine din sistemul de protecţie a copilului şi nu are familie care să-i ofere spaţiu de locuit.
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, acolo unde este cazul.

Beneficiarul va fi admis în cadrul CM Jibou în urma unei cereri de admitere scrisă de potenţialul beneficiar. După înregistrarea cererii, echipa multidisciplinară a centrului va efectua un interviu cu potenţialul beneficiar. După interviu, dacă echipa multidisciplinară îşi dă acordul, cererea va fi înaintată DGASPC Sălaj. Dacă cererea va fi admisă, DGASPC Sălaj va emite o dispoziţie prin care beneficiarul este admis că rezident al CM Jibou.
Se va efectua o evaluare a beneficiarului în primele 72 de ore de la admitere care include aspecte legate de situaţia socio-economică relaţii familiale şi în funcţie de nevoile individuale se stabileşte perioada maximă de rezidenţă recomandată, precum şi serviciile recomandate. Fişa de evaluare este semnată de persoana care a efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.
În fişa de evaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări.
Pentru întocmirea planului individualizat de intervenţie se va efectua o reevaluare, o evaluare complexă, care să cuprindă diferite aspecte din viaţa beneficiarului cum ar fi: relaţii sociale, sănătate, conduită, dezvoltare emoţională, comportament, nivelul de dezvoltare a trăsăturilor de personalitate mai ales în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. În baza evaluării efectuate se întocmeşte P.I.I.-ul fiecărui beneficiar, în funcţie de nevoile sale. Se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor
Ieşirea tânărului din cadrul Centrului Multifuncţional:

 • La părăsirea centrului de către beneficiar prin proprie voinţă;
 • În caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;
 • În caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului;
 • În caz de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Compartimentul de servicii şi prestaţii sociale, din cadrul Primăriei Jibou, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
 • Caz de deces al beneficiarului;
 • Când încetează perioada de valabilitate a contractului de furnizare servicii;
 • În cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;
 • Când nu se mai respectă cauzele contractuale de către beneficiar;
 • La solicitarea tânărului care s-a integrat socio-profesional;

La plecarea beneficiarului din cadrul serviciului, în urma încetării măsurii de plasament, actele originale se înmânează, după caz, titularului, fiind reţinute doar copii ale acestor documente.
II. Centrul de plasament Jibou
Scopul serviciului social „Centrul de plasament Jibou” este asigurarea accesului beneficiarilor (copii/tineri aflaţi în dificultate, dacă dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală le este periclitată, iar prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu are capacitate deplină de exerciţiu), pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea integrări/reintegrării familiale şi a integrării socio-profesionale prin organizarea de activităţi de pregătire pentru şcoală, de recreere şi socializare, de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, de asigurare a sănătăţii şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă.
Centrul de plasament funcţionează după prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament Jibou” sunt: copiii/tinerii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai Centrului de plasament copii/tineri aflaţi în una din următoarele situaţii:

 • Copilul/tânărul ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • Copilul/tânărul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Hotărârea de plasament prin care s-a stabilit măsura de plasament pentru copil la Centrul de plasament Jibou;
 • Ancheta socială efectuată la domiciliul/reşedinţa familiei copilului;
 • Certificat de naştere al copilului (original) şi, după caz cartea de identitate a acestuia;
 • Fişa de consultaţii medicale sau alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a copilului (adeverinţa medicală, scrisori medicale, bilet de ieşire din spital);
 • Raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului şi familiei sale;
 • Documente care atestă situaţia şcolară a copilului (adeverinţa de elev, caracterizare psihopedagogică);
 • Cererea/sesizarea privind stabilirea măsurii de plasament;
 • Referat său raport de evaluare iniţială a cazului;
 • Raport de vizită (după caz);
 • Actele de identitate ale părinţilor (copie);
 • Adeverinţe medicale/alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a părinţilor/membrilor familiei;

Admiterea copilului/tânărului în cadrul Centrului de plasament Jibou se face în baza hotărârii emisă de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sălaj sau a sentinţei civile emisă de către instanţă judecătorească, în caz de urgenţă prin dispoziţia directorului executiv, prin care s-a stabilit plasamentul copilului în acest centru.
Măsura plasamentului de stabileşte de către comisia pentru protecţia copilului, în situaţia în care există acordul părinţilor, pentru copilul care în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţă judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în următoarele situaţii:

 • în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • în situaţia copilului abuzat, neglijat, găsit sau părăsit în unităţi sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu măsura plasamentului;
 • în situaţia copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea măsurii plasamentului.

Măsura de plasament la centru se stabileşte numai dacă serviciul poate răspunde nevoilor individuale ale copilului privind îngrijirea, educaţia, sănătatea etc., nevoi identificate printr-o evaluare iniţială. La stabilirea măsurii de plasament se va ţine cont de următoarele aspecte: posibilitatea menţinerii fraţilor împreună, facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta, plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării), plasarea cu prioritate în case de tip familial.
Specialistul din cadrul DGASPC Sălaj care instrumentează cazul va analiza cu prioritate posibilitatea plasării copilului la familia extinsă sau identificarea unei forme de protecţie de tip familial şi doar în lipsa acestor posibilităţi va propune plasamentul copilului în centrul de plasament.
a. Contractul cu familia
Furnizarea serviciilor în cadrul Centrului de plasament Jibou se realizează în baza unui contract cu familia, dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi restrictive de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului.
Contractul cu familia este un document scris încheiat între managerul de caz şi unul sau ambii părinţi ori, după caz, cu reprezentantul legal al copilului, în care se menţionează condiţiile în care se vor oferi serviciile şi responsabilităţile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.
Modelul de contract cu familia este stabilit de managerul de caz.
b. Contribuţia părinţilor:
Comisia pentru protecţia copilului său, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în centru va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului.
Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor
Ieşirea copilului/tânărului din cadrul Centrului de plasament se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj sau sentinţei civile emisă de către Instanţa judecătorească, prin care se dispune încetarea măsurii de plasament din centru.
Centrul de plasament asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională. În situaţia în care nu este posibilă reintegrarea copilului în familia naturală sau integrarea în familia extinsă, se efectuează demersuri pentru plasamentul copilului la un asistent maternal profesionist sau, după caz, pentru deschiderea procedurii adopţiei (în special în cazul copiilor de vârstă mică).
Încetarea măsurii de plasament din centru poate fi dispusă în următoarele situaţii:

 • copilul va fi reintegrat în familia naturală;
 • copilul va fi plasat la rude;
 • pentru copil se instituie tutela;
 • a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copilului;
 • copilul este plasat la o familie său persoană;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei;
 • nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie a copilului (centre specializate pentru copii cu dizabilităţi).
 • copilul a decedat;
 • la solicitarea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani.

III. Casa de tip familial Someș Odorhei
Scopul serviciului social cu cazare „Centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi din cadrul Complexului de Servicii Social Jibou „Casa de Tip Familial Someş Odorhei” este asigurarea accesului beneficiarilor (copii/tineri aflaţi în dificultate, dacă dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală le este periclitată, iar prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu are capacitate deplină de exerciţiu), pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea integrări/reintegrării familiale şi a integrării socio-profesionale prin organizarea de activităţi de pregătire pentru şcoală, de recreere şi socializare, de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, de asigurare a sănătăţii şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă.
Casa de tip familial funcţionează după prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casei de tip familial Someş Odor hei” sunt: copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai Centrului de plasament copiii aflaţi în una din următoarele situaţii;

 • Copilul ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • Copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Dispoziţia Directorului General al DOUĂŞPE Sălaj;
 • Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului Sălaj;
 • Hotărâri de instanţa civilă;
 • Dosarul personal al fiecărui beneficiar este compus din:
 • Certificat de naştere al copilului (original) şi, după caz cartea de identitate a acestuia;
 • Fişa de consultaţii medicale sau alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a copilului (adeverinţa medicală, scrisori medicale, bilet de ieşire din spital);
 • Raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului şi familiei sale;
 • Documente care atestă situaţia şcolară a copilului (adeverinţa de elev, caracterizare psihopedagogică);
 • Cererea/sesizarea privind stabilirea măsurii de plasament;
 • Referat său raport de evaluare iniţială a cazului;
 • Raport de vizită (după caz);
 • Actele de identitate ale părinţilor (copie);
 • Adeverinţe medicale/alte acte medicale referitoare la starea de sănătate a părinţilor/membrilor familiei;

Admiterea copilului în cadrul Casei de tip familial Someş Odorhei se face în baza hotărârii emisă de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sălaj sau a sentinţei civile emisă de către instanţă judecătorească, prin care s-a stabilit plasamentul copilului în acest centru.
Măsura plasamentului de stabileşte de către comisia pentru protecţia copilului, în situaţia în care există acordul părinţilor, pentru copilul care în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţă judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în următoarele situaţii:

 • în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • în situaţia copilului abuzat, neglijat, găsit sau părăsit în unităţi sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu măsura plasamentului;
 • în situaţia copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea măsurii plasamentului.

Măsura de plasament la centru se stabileşte numai dacă serviciul poate răspunde nevoilor individuale ale copilului privind îngrijirea, educaţia, sănătatea etc., nevoi identificate printr-o evaluare iniţială. La stabilirea măsurii de plasament se va ţine cont de următoarele aspecte: posibilitatea menţinerii fraţilor împreună, facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta, plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximizării), plasarea cu prioritate în case de tip familial.
Specialistul din cadrul DGASPC Sălaj care instrumentează cazul va analiza cu prioritate posibilitatea plasării copilului la familia extinsă sau identificarea unei forme de protecţie de tip familial şi doar în lipsa acestor posibilităţi va propune plasamentul copilului în centrul de plasament.
a. Contractul cu familia
Furnizarea serviciilor în cadrul Centrului de plasament Jibou se realizează în baza unui contract cu familia, dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi restrictive de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului.
Contractul cu familia este un document scris încheiat între managerul de caz şi unul sau ambii părinţi ori, după caz, cu reprezentantul legal al copilului, în care se menţionează condiţiile în care se vor oferi serviciile şi responsabilităţile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.
Modelul de contract cu familia este stabilit de managerul de caz.
b. Contribuţia părinţilor:
Comisia pentru protecţia copilului său, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în centru va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului.
Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor
Ieşirea copilului/tânărului din cadrul Casei de tip familial Someş Odorhei se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj sau sentinţei civile emisă de către Instanţa judecătorească, prin care se dispune încetarea măsurii de plasament din centru.
Casa de tip familial Someş Odorhei asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională. În situaţia în care nu este posibilă reintegrarea copilului în familia naturală sau integrarea în familia extinsă, se efectuează demersuri pentru plasamentul copilului la un asistent maternal profesionist sau, după caz, pentru deschiderea procedurii adopţiei (în special în cazul copiilor de vârstă mică).
Încetarea măsurii de plasament din centru poate fi dispusă în următoarele situaţii:

 • copilul va fi reintegrat în familia naturală;
 • copilul va fi plasat la rude;
 • pentru copil se instituie tutela;
 • a fost identificat un asistent maternal profesionist care să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copilului;
 • copilul este plasat la o familie său persoană;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei;
 • nevoile copilului impun transferul în alte unităţi de protecţie a copilului (centre specializate pentru copii cu dizabilităţi).
 • copilul a decedat;
 • la solicitarea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani.