Date contact:
Localitatea Zalău, str. Crișan, Nr. 4
Telefon / Fax: 0260-615145
E-mail: csc_nr1_zalau@yahoo.com
Șef centru: Sur Tatiana
Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, are în structură următoarele servicii:

 • Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi;
 • Centrul de primire în regim de urgență;

I. Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă. Beneficiarii serviciului provin din familii cu domiciliul/reşedința de pe raza municipiului Zalău şi care se găsesc în situaţii de risc social.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” sunt:

 • copii cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani din familii monoparentale sau nucleare cu o situație materială precară, care frecventează învățământul de masă şi părinții acestora, de pe raza municipiul Zalău.
 • copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 • în situații grave de risc de abandon se acceptă şi copii de la vârsta de 2 ani;
 • copii cu vârsta între 16 şi 18 ani, cu condiția frecventării constante a cursurilor şcolare;
 • nu se admit în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi copiii care au stabilită o măsură de protecție specială (plasament, plasament în regim de urgență şi supraveghere specializată).

Capacitatea serviciului Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi este de 45 locuri.
  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
A) Condiții de admitere în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi:

 • situație materială precară a familiei;
 • Venituri cu caracter ocazional;
 • Venit maxim 500 lei/membru de familie;
 • Condiții de locuit neadecvate (spațiu restrâns/nr. de persoane, lipsa utilităților);
 • Familii monoparentale cu un venit maxim de 550 lei/membru;
 • Părinți cu probleme de sănătate (încadrare în grad de handicap, boli cronice etc.);
 • Familii cu risc crescut de maltratare;
 • Violență domestică;
 • Risc de abandon familial datorat violenței domestice;
 • Risc de abuz asupra copilului;
 • Copii în situație de abandon şcolar.

B) Acte necesare:

 • cerere scrisă de părinte/reprezentant legal;
 • cerere scrisă de către copilul care are vârsta peste 10 ani;
 • ancheta socială întocmită de către Primăria Zalău;
 • caracterizare psihopedagogică;
 • adeverinţe de venit ale membrilor familiei, care locuiesc cu copilul (inclusiv cupoane de pensie);
 • copie după actele de identitate ale copilului şi părintelui (copie C.I. părinte şi copil, copie certificat de naştere);
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • alte acte privind situaţia copilului şi familiei (sentinţe civile, certificate de încadrare în grad de handicap, etc.).

Dosarul va fi analizat de către şeful de centru, care va aviza şi propune spre aprobare, iar directorul executiv al D.G.A.S.P.C Sălaj este cel care va aproba intrarea în cadrul centrului a noului beneficiar prin dispoziţie.
 (3) Condiţii de încetare a serviciilor oferite în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc      de separare de părinţi:

 • La solicitarea beneficiarului (dacă a împlinit vârsta de 10 ani) sau a familiei;
 • când situația socio-familială a familiei s-a îmbunătățit (starea locativă, materială, loc de muncă etc.);
 • nerespectarea contractului de servicii sociale semnat cu familia;
 • nerespectarea programului centrului şi a Regulamentului de ordine interioară;
 • neimplicarea părinților în rezolvarea problemelor de comportament ale copiilor, la solicitarea şefului de centru, educatorului, psihologului, asistentului social, psihopedagogului;
 • refuzul familiei de a colabora cu şcoala;
 • absenţe nejustificate din Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi (mai mult de 10 zile consecutive pe lună);
 • refuzul repetat al copilului de a-şi realiza responsabilităţile şcolare;
 • contractual de servicii sociale încetează după o perioadă de maxim 5 ani, chiar dacă nu s-a schimbat situația socio-materială a familiei beneficiarului.

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” sunt următoarele:
A) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • activităţi educaţionale;
 • activități recreative şi de socializare;
 • orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică;
 • consiliere şi sprijin pentru copii;
 • consiliere pentru părinții copiilor;
 • activități de educare a limbajului;
 • activități de sprijin educaț.

B) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • activități de informare la nivelul comunității (distribuire de pliante, campanii de prezentare a serviciului Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi);
 • relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi.

C) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • cursuri de educație parentală „Şcoala părinților”;
 • activități de colaborare cu profesionişti şi instituții relevante;
 • activități specifice pe diferite teme de interes pentru beneficiari (drepturile copilului, consumul de tutun şi droguri, trafic de persoane, prostituție etc.)

D) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

 • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (Chestionar de satisfacție a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite);
 • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 • revizuirea periodică a PIP-ului sau atunci când obiectivele sale nu mai corespund nevoilor clientului;
 • realizarea monitorizării post-servicii şi închiderea cazului.

Supervizarea personalului de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, care este realizată de către şeful de centru.
II. Centrul de primire în regim de urgență;
Scopul serviciului social „Centrului de primire în regim de urgență” este asigurarea protecției copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de primire în regim de urgență” sunt:

 • copiii cu vârsta între 3 și 18 ani (excepție făcând grupele de frați) aflați în pericol iminent în propria familie și familia lărgită, identificați pe raza județului Sălaj.
 • Centrul de primire în regim de urgență are o capacitate de 20 de locuri, dar în cazuri deosebite se pot admite și peste numărul de locuri în funcție de nevoile identificate ca și urgență.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Documente necesare admiterii în Centrul de primire în regim de urgență:

 • Referat privind situația socială a copilului;
 • Actele de identitate ale copilului și familiei existente la momentul evaluării inițiale;
 • Proces verbal de primire în Centrul de primire în regim de urgență;
 • Dispoziția directorului executiv al DGASPC Sălaj pentru protecţia copilului în urma evaluării inițiale a situației psihosociale a copilului.

Condiții de acces:

 • Copiii cu vârsta între 3 și 18 ani (excepție făcând grupele de frați), aflați în pericol iminent în propria familie/familia lărgită/familii de plasament, asistent maternal profesionist, indiferent de domiciliul părinților copiilor.

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor în „Centrul de primire în regim de urgență”:

 • În situația în care s-a stabilit o măsură de protecție finală;
 • La integrarea și reintegrarea în familie;
 • La solicitarea beneficiarului care a împlinit vârsta de 18 ani.

Acte necesare pentru ieșirea din Centrul de primire în regim de urgență:

 • Cerere scrisă de reintegrare în familia naturală/familia lărgită;
 • Referat de mutare într-un alt serviciu din cadrul DGASPC Sălaj, aprobat de către directorul DGASPC Sălaj;
 • Sentință Civilă emisă de Tribunalul Sălaj;
 • Dispoziția directorului executiv al DGASPC Sălaj de încetare în termen de 5 zile de la admitere;
 • Servicii de pregătire a ieșirii beneficiarului din Centrul de primire în regim de urgență;
 • Copiii beneficiază de servicii concrete (consiliere parentală, consiliere psihologică și programe de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării) atunci când beneficiarul se reintegrează în familie.
 • În situația transferului la alte centre de protecție, copiii beneficiază de servicii de consiliere pentru pregătirea integrării într-un alt mediu
 • Pregătirea ieșirii copilului din Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se concentrează cel puțin pe următoarele aspecte:
 • cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, pe cât posibil antrenarea prin programe de tranziție;
 • pregătirea familiei sau, după caz, a familiei lărgite ori a familiei substitutive.

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de primire în regim de urgență” sunt următoarele:
A) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • găzduire pe perioadă temporară;
 • îngrijire personală;
 • educație nonformală/informală;
 • evaluare medicală inițială;
 • activități de recreere și socializare;
 • consiliere şi terapie suportivă pentru copii și părinți;
 • activități de educare a limbajului;
 • activități de sprijin educaț

B) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • Activități de informare la nivelul comunității (distribuire de pliante, campanii de prezentare a serviciilor oferite de către Centrul de primire în regim de urgență Zalău);
 • Activități de informare și pregătire a beneficiarilor cu privire la măsura de protecție specială luată;
 • Activități de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile din cadrul Centrului de primire în regim de urgență;
 • Activități de informare a beneficiarilor cu privire la modul de sesizare și soluționare a reclamațiilor și abuzurilor;
 • Activități de informare a beneficiarilor cu privire la Planul individualizat de protecție;
 • Activități de informare cu privire la modul de gestionare și soluționare a evenimentelor deosebite din cadrul Centrului de primire în regim de urgență;
 • Activități de informare a beneficiarilor cu privire la menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil.

C) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • Activități de prevenire a unor situații deosebite pe o tematică specifică în colaborare cu diverși profesioniști și instituții relevante (Poliția, Jandarmeria etc.);
 • Activități specifice pe diferite teme de interes pentru beneficiari (drepturile copilului, consumul de tutun și droguri, trafic de persoane, prostituție etc.) organizate de către personalul instituției;
 • Activități de petrecere a timpului liber în diverse locații (tipografie, parc, plimbări în oraș, ștrand, grădina zoologică și botanică etc.) cu scopul promovării unei imagini pozitive a copiilor instituționalizați;
 • Activități de colaborare cu cadrele didactice din grădiniță și școală în vederea promovării unei imagini pozitive a beneficiarilor.

D) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

 • Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (Chestionar de satisfacție a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite);
 • Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 • Revizuiește periodic PIP sau atunci când obiectivele sale nu mai corespund nevoilor clientului;
 • Pune la dispoziția beneficiarilor registrul de reclamații și sesizări;
 • Realizează monitorizarea post-servicii și închiderea cazului.

E) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

 • Personalul este selectat cu atenție și responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare și angajare care se desfășoară în acord cu legislația în vigoare și răspunde nevoilor copiilor și misiunii Centrului de primire în regim de urgență.
 • Supervizarea personalului de specialitate din cadrul Centrului de primire în regim de urgență Zalău este realizată de către șeful de centru.