Date contact:
Localitatea Zalău, str. Salcâmilor, Nr. 1
Telefon / Fax: 0360-566587
E-mail: cscchz@yahoo.com
Șef centru: Ardelean Onorica
Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalău, are în structura sa următoarele servicii:

 • Centrul de Recuperare;
 • Casa de tip familial – Dumbrava Minunată;
 • Casa de tip familial – Floare de colț;
 • Casa de tip familial – Licurici;
 • Casa de tip familial – Piticot;
 • Casa de tip familial – Prichindel;
 • Casa de tip familial – Fizeș;
 • Casa de tip familial – Hereclean.

Centrul de Recuperare
Scopul serviciului social „Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap” este:

 • Asigurarea evaluării medicale, sociale şi a potenţialului de recuperare al beneficiarului;
 • Asigurarea îngrijirii şi terapiei individuale, pe baza unui plan personalizat de recuperare, educare, socializare;
 • Realizarea obiectivelor cuprinse în planul de recuperare şi monitorizarea/evaluarea periodică a evoluţiei copiilor;
 • Organizarea de programe educative şi consiliere pentru părinţi;
 • Promovarea parteneriatului între echipa pluridisciplinară a centrului şi părinţii copiilor, pentru continuarea activităţilor de recuperare şi dezvoltare personală, la domiciliul copilului.

Serviciul “Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii/tineri cu handicap” se adresează atât copiilor/tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie socială din cadrul DGASPC Sălaj, cât şi copiilor/tinerilor care au domiciliul pe raza judeţului Sălaj, încadraţi într-un grad de handicap sau care deţin scrisori medicale de la medici specialişti cu recomandare de recuperare. Serviciul asigură accesul şi participarea copiilor/tinerilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în funcţie de nevoile specifice fiecăruia.
Activităţile care se realizează în cadrul serviciului răspund nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii/tineri cu handicap” sunt:

 • Copii/tineri cu dizabilităţi sau fără care necesită intervenţii de specialitate proveniţi, atât din cadrul sistemului de protecţie cât şi de pe raza judeţului Sălaj;
 • Familiile/reprezentanţii legali ai copiilor/tinerilor cu dizabilităţi şi fără.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele
a. Acte necesare:

 • Cerere admitere în centru;
 • Contractul cu familia;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Copie certificat de naştere sau carte de identitate;
 • Scrisoare medicală de la medicul specialist;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie.
 • Dispoziție de admitere.

b. La solicitarea familiei în cazul copiilor/tinerilor proveniţi de pe raza judeţului Sălaj, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap emis de CPC Sălaj sau recomandarea medicului de specialitate;
c. La propunerea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap şi a planului de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj, pentru copii/tineri aflaţi în sistemul de protecţie.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:

 • Când obiectivele din planul de recuperare ale beneficiarului au fost îndeplinite;
 • Când beneficiarii sunt şcolarizaţi iar programul şcolar nu permite frecventarea CR.
 • Decesul beneficiarului
 • Schimbarea adresei de domiciliu pe raza unui alt judeţ.

Casele de tip familial: Dumbrava minunată, Floare de colț, Licurici, Piticot, Prichindel
Scopul serviciilor sociale “Casa de tip familial Dumbrava Minunată”, Casa de tip familial Floare de colţ”, Casa de tip familial  Licurici”, Casa de tip familial Piticot”, Casa de tip familial Prichindel”,  constau în asigurarea de servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui copil/tânăr cu dizabilităţi (primire şi găzduire pe durată determinată, îngrijire, recuperare şi asistenţă medicală, abilitare/reabilitare, educaţie, socializare şi petrecerea timpului liber, suport emoţional şi consiliere psihologică, sprijin în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală, lărgită sau substitutivă, orientare şcolară şi profesională, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copilului).
Serviciul se adresează copiilor/tinerilor cu dizabilităţi dependenţi care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi, dependenţă care este exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate din partea familiei. Activităţile de bază desfăşurate în cadrul serviciului sunt: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare/socializare, şcolarizare şi sprijin educaţional.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casele de tip familial a de tip familial Dumbrava minunată, Floare de colț, Licurici, Piticot, Prichindel sunt:

 • copii/tineri cu dizabilităţi aflaţi în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
 • copii/tineri care au probleme de sănătate şi au fost încadraţi în grad de handicap, cu dependenţă de îngrijiri specializate, identificaţi cu domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sălaj.

(2) Condiţiile de acces/admitere în cadrul serviciului social sunt:
A) Dosarele copiilor conţin următoarele documente:

 • Hotărârea Comisiei Pentru Protecţia Copilului său după caz Sentinţa Civilă emisă de către Instanţă Judecătorească;
 • actele de identitate în original (certificate de naştere sau carte de identitate);
 • fişa de evaluare a copilului;
 • planul individualizat de protecţie şi planul de recuperare;
 • cerere/sesizare prin care se solicita instituirea unei măsuri de protecţie, după caz;
 • copii xerox după cărţile de identitate ale membrilor familiei;
 • adeverinţe medicale privind starea de sănătate a copilului şi a membrilor familiei;
 • adeverinţă privind veniturile realizate de familia naturală a copilului;
 • anchetă socială eliberată de Primăria de domiciliu;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • referat privind situaţia copilului;
 • dosarul medical al copilului care va conţine fişa medicală completă cu toate scrisorile medicale/vaccinări şi recomandările medicilor specialişti.

B) Accesul beneficiarilor în cadrul Casei de tip familial se face în baza Hotărârilor privind măsurile de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Sălaj în situaţia în care există acordul părinţilor sau a Sentinţelor Civile emise de către Instanţă Judecătorească la cererea DGASPC Sălaj, atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri.
Copiii din cadrul caselor pot proveni din familia naturală, alte unităţi de asistenţă socială, asistenţă maternală sau din familia extinsă pentru care planul individual de protecţie prevede această soluţie.
Criteriile de eligibilitate a copiilor beneficiari sunt următoarele:

 • prezintă afecţiuni (dizabilităţi) care necesită îngrijire specializată;
 • provin din familii în situaţie de risc, fiind necesară separarea temporară sau definitivă a copilului de familie (locuinţă improprie/lipsă locuinţă, familie cu mulţi copii şi venituri insuficiente, familie monoparentală sau în care unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile părinteşti, climat socio-afectiv şi educaţional viciat: dezinteres faţă de copil, alcoolism, violenţă, probleme psihice, părinţi decedaţi, etc.);

Pentru evidenţa intrărilor şi ieşirilor, la nivelul casei există un registru unic de mişcare, unde vor fi consemnate atât intrările în sistem, ieşirile din sistem dar şi transferul la alte case din subordinea DGASPC Sălaj.
Pe perioada în care copilul/tânărul beneficiază de serviciile casei de tip familial, asistentul social monitorizează evoluţia cazului prin:

 • monitorizarea perioadei de acomodare şi şedere în casă;
 • reactualizarea documentelor din dosar;
 • colectarea datelor de specialitate furnizate de psiholog, educator, cu privire la progresele copilului pe care le anexează la dosar;
 • confruntarea permanentă a noilor date cu planul de intervenţie personalizat şi convocarea echipei pluridisciplinare în cazul în care se impune reactualizarea/modificarea acestuia.

Contractele de furnizare a serviciilor sociale sunt încheiate cu reprezentantul legal al copilului.
(3) Condiţiile de încetare a serviciilor:
Ieşirea beneficiarilor din cadrul casei se face pe baza Hotărârii Comisiei Pentru Protecţia Copilului Sălaj/Sentinţei Civile emisă de Tribunalul Sălaj, în următoarele situaţii:

 • obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie au fost realizate şi copilul poate beneficia de alte servicii;
 • părinţii solicită reintegrarea copilului în familia naturală şi sunt îndeplinite condiţiile de reintegrare;
 • serviciile oferite în case nu mai corespund nevoilor specifice ale copilului şi este necesar transferul acestuia într-o altă instituţie;
 • decesul beneficiarului;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei

Casele de tip familial: Hereclean, Fizeș
Scopul caselor constă în asigurarea de servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar (primire şi găzduire, îngrijire şi recuperare, asistenţă medicală, educaţie şi socializare, suport emoţional şi consiliere psihologică, sprijin în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală, lărgită sau substitutivă, orientare şcolară şi profesională).
În cadrul serviciului copiii provin din familii dezorganizate, monoparentale, fără posibilităţi materiale, care nu prezintă garanţii morale pentru a se ocupa de creşterea unui copil sau care au fost abandonaţi în spitale, părinţi decedaţi, etc.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip familial Hereclean și  Casa de tip familial Fizeș sunt :

 • copii/tineri aflaţi în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;

(2) Condiţiile de acces/admitere în cadrul serviciului sunt următoarele:
A) Dosarele copiilor conţin următoarele documente:

 • Hotărârea Comisiei Pentru Protecţia Copilului său după caz Sentinţa Civilă emisă de Tribunalul Sălaj;
 • actele de identitate în original (certificate de naştere sau carte de identitate);
 • fişa de evaluare a copilului;
 • planul individualizat de protecţie;
 • cerere/sesizare prin care se solicită instituirea unei măsuri de protecţie, după caz;
 • copii xerox după cărţile de identitate ale membrilor familiei;
 • adeverinţe medicale privind starea de sănătate a copilului şi a membrilor familiei;
 • adeverinţă privind veniturile realizate de familia naturală a copilului;
 • ancheta socială eliberată de Primăria de domiciliu;
 • referat privind situaţia copilului;
 • dosarul medical al copilului care va conţine fişa medicală completă cu toate scrisorile medicale/vaccinări şi recomandările medicilor specialişti.

B) Accesul beneficiarilor în cadrul Casei de tip familial se face în baza Hotărârilor privind măsurile de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Sălaj în situaţia în care există acordul părinţilor sau a Sentinţelor Civile emise de către Tribunalul Sălaj la cererea DGASPC, atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri.
Copiii din cadrul caselor provin din alte unităţi de asistenţă socială, din serviciul asistenţă maternală sau din familia naturală/extinsă, pentru care planul individual de protecţie prevede această soluţie.
Criteriul de eligibilitate al beneficiarilor în acest serviciului este faptul că, beneficiarii provin din familii în situaţii de risc, fiind necesară separarea temporară sau definitivă a copilului de familie (locuinţă improprie/lipsă locuinţă, familie cu mulţi copii şi venituri insuficiente, familie monoparentală sau în care unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile părinteşti, climat socio-afectiv şi educaţional viciat: dezinteres faţă de copil, alcoolism, violenţă, probleme psihice, părinţi decedaţi, etc.).
Pentru evidenţa intrărilor şi ieşirilor, la nivelul casei există un registru unic de mişcare, unde vor fi consemnate atât intrările în sistem, ieşirile din sistem dar şi transferul la alte case din subordinea DGASPC Sălaj.
Pe perioada în care copilul beneficiază de serviciile casei de tip familial, asistentul social monitorizează evoluţia cazului prin:

 • monitorizarea perioadei de acomodare şi şedere în casă;
 • reactualizarea documentelor din dosar;
 • colectarea datelor de specialitate furnizate de psiholog, educator, cu privire la progresele copilului pe care le anexează la dosar;
 • confruntarea permanentă a noilor date cu planul de intervenţie personalizat şi convocarea echipei pluridisciplinare în cazul în care se impune reactualizarea/modificarea acestuia.

Contractele de furnizare a serviciilor sociale sunt încheiate cu reprezentantul legal al copilului.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Ieşirea beneficiarilor din cadrul casei se face pe baza Hotărârii Comisiei Pentru Protecţia Copilului Sălaj/Sentinţei Civile emisă de Tribunalul Sălaj, în următoarele situaţii:

 • obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie au fost realizate şi copilul poate beneficia de alte servicii;
 • părinţii solicită reintegrarea copilului în familia naturală şi sunt îndeplinite condiţiile de reintegrare;
 • serviciile oferite în case nu mai corespund nevoilor specifice ale copilului şi este necesar transferul acestuia într-o altă instituţie.
 • decesul beneficiarului;
 • copilul este încredinţat în vederea adopţiei.