Date contact:
Localitatea Șimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu, Nr. 19
Telefon / Fax: 0260-678848
E-mail: csc_simleusilvaniei@yahoo.com
Șef centru: Mitrea Teodora
Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei, are în structură următoarele servicii sociale:

 • Centrul multifuncțional Șimleu Silvaniei;
 • Centrul de plasament Șimleu Silvaniei;
 • Casa de tip familial Iaz;
 • Centru de zi Șimleu Silvaniei;
 • Centru de zi de recuperare Șimleu Silvaniei.

I. Centrul multifuncțional Șimleu Silvaniei
Scopul serviciului social „Centrul Multifuncţional” este de a găzdui pe o perioadă de maxim 3 ani, beneficiari cărora li se asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii care promovează integrarea/reintegrarea socio-profesională şi de a preveni riscul de marginalizare şi excluziune socială.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Capacitatea Centrului Multifuncţional Şimleu Silvaniei este de 10 beneficiari, aparţinând următoarelor categorii:

 • tineri care sunt/urmează să fie dezinstituţionalizaţi şi nu au posibilitatea de reintegrare familială;
 • tineri instituţionalizaţi care urmează o formă de învăţământ;
 • tineri care nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe;
 • tineri care doresc să se pregătească pentru viaţa independentă de adult;
 • tineri care au un loc de muncă cu venituri insuficiente pentru a-şi asigura traiul zilnic;
 • tineri care nu au loc de muncă;
 • tineri aflaţi în şomaj;
 • tineri care au calificare dar nu sunt angajaţi;
 • tineri care nu au nici o calificare;
 • tinerii, declaraţi acceptaţi în urma evaluării din punct de vedere psiho-social;
 • tineri care nu prezintă boli contagioase, boli psihice, dependenţă de alcool şi droguri.

(2) Condiţiile de admitere în centru:
Admiterea beneficiarilor se face pe baza dispoziţiei emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. După emiterea dispoziţiei de către D.G.A.S.P.C. Sălaj personalul din cadrul CM care are atribuţii în acest sens întocmeşte dosarul beneficiarului care conţine:

 • Cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;
 • Dispoziția de admitere;.
 • Cartea de identitate a beneficiarului, în copie pentru, beneficiarii care sunt cazaţi mai mult de 7 zile;
 • Contractul de furnizare servicii, încheiat pe o perioadă de maxim 3 ani este semnat de părţi în original; acesta conţine şi clauze referitoare la contribuţia beneficiarului;
 • Documentele completate de organizaţiile/instituţiile care evidenţiază situaţia beneficiarului, respectiv faptul că acesta provine din sistemul de protecţie a copilului şi nu are familie care să-i ofere spaţiu de locuit.
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, acolo unde este cazul.

 Beneficiarul va fi admis în cadrul Centrului Multifuncţional Şimleu Silvaniei în urma unei cereri de admitere scrisă de potenţialul beneficiar. După înregistrarea cererii, echipa multidisciplinară a centrului va efectua un interviu cu potenţialul beneficiar. După interviu, dacă echipa multidisciplinară îşi dă acordul, cererea va fi înaintată D.G.A.S.P.C. Sălaj. Dacă cererea va fi admisă, D.G.A.S.P.C. Sălaj va emite o dispoziţie prin care beneficiarul este admis că rezident al Centrului Multifuncţional Şimleu Silvaniei.
Se va efectua o evaluare a beneficiarului în primele 72 de ore de la admitere care include aspecte legate de situaţia socio-economică relaţii familiale şi în funcţie de nevoile individuale se stabileşte perioada maximă de rezidenţă recomandată, precum şi serviciile recomandate. Fişa de evaluare este semnată de persoana care a efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.
În fişa de evaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări.
Pentru întocmirea planului individualizat de intervenţie se va efectua o reevaluare, o evaluare complexă, care să cuprindă diferite aspecte din viaţa beneficiarului cum ar fi: relaţii sociale, sănătate, conduită, dezvoltare emoţională, comportament, nivelul de dezvoltare a trăsăturilor de personalitate mai ales în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. În baza evaluării efectuate se întocmeşte P.I.P.-ul fiecărui beneficiar, în funcţie de nevoile sale. Se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Ieşirea tânărului din cadrul Centrului Multifuncţional:

 • La părăsirea centrului de către beneficiar prin proprie voinţă;
 • În caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;
 • În caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului;
 • În caz de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Compartimentul de servicii şi prestaţii sociale, din cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
 • Caz de deces al beneficiarului;
 • Când încetează perioada de valabilitate a contractului de furnizare servicii;
 • În cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;
 • Când nu se mai respectă cauzele contractuale de către beneficiar;
 • La solicitarea tânărului care s-a integrat socio-profesional.

După admiterea beneficiarilor în Centrul Multifuncţional, dacă aceştia refuză de bună voie serviciile oferite, din diverse motive, vor fi excluşi din centru, iar reprimirea lor se va face numai în cazuri de excepţie, după reanalizarea cazului.
La plecarea beneficiarului din cadrul serviciului, în urma încetării măsurii de plasament, actele originale se înmânează, după caz, titularului, fiind reţinute doar copii ale acestor documente.
II. Centrul de plasament Șimleu Silvaniei
Scopul serviciului social „Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi” este asigurarea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire profesională în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi” sunt:

 • copii şi tineri aflaţi în dificultate în înţelesul Legii 272/2004, care urmează cursurile învăţământului special
 • copii şi tineri aflaţi în dificultate în înţelesul Legii 272/2004, care urmează cursurile învăţământului de masă şi care au fraţi ce frecventează învăţământul special

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Hotărârea Comisia de Protecția a Copilului său după caz Sentință Civilă a Instanţei de Judecată. De asemenea, se comunică unităţii de protecţie rezidenţială şi dosarul personal al copilului, care va cuprinde:
 • certificat de naştere în original;
 • carte de identitate în original (acolo unde este cazul);
 • fişa medicală a copilului şi analizele medicale stabilite de normele sanitare în vigoare;
 • ancheta socială;
 • raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului şi a familiei sale;
 • adeverinţa şcolară privind situaţia şcolară la zi a copilului;
 • cerere scrisă privind stabilirea unei măsuri de protecţie a reprezentatului legal al copilului;
 • orice alte informaţii utile înţelegerii personalităţii copilului (de ex. Examen psihologic).

Pentru copiii cu cerinţe speciale, dosarul va cuprinde şi:

 • raportul de evaluare complexă;
 • planul de servicii personalizat;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
 • certificat de orientare şcolară şi profesională.

Criterii de eligibilitate:  Asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. Sălaj – în urma sesizării, realizează evaluarea nevoilor copilului, care include aspecte legate de identitate, familie şi relaţii sociale, sănătate, conduită, dezvoltare emoţională, comportament. Asistentul social implică în evaluarea nevoilor copilului familia acestuia, copilul, persoana care îl îngrijeşte sau care l-a avut în grijă, alţi specialişti, precum şi orice alte persoane relevante pentru viaţa copilului. Copiii cu dizabilități vor fi evaluaţi de S.E.C. în vederea încadrării într-un grad de handicap şi de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, pentru orientarea şcolară. În urma acestei evaluări se va întocmii raportul de evaluare complexă şi planul de servicii personalizat.
Pentru soluţionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj care a instrumentat cazul, prezintă un raport referitor la ancheta psihosocială a copilului în cadrul şedinţei Comisia de Protecția a Copilului Sălaj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizică şi mentală a copilului, antecedentele acestuia, condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit, orice alte date referitoare la creşterea şi la educarea lui, care pot folosi comisiei în soluţionarea cauzei, propunerea unei măsuri de protecţie.
Modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la intrarea copilului în unitate, acesta precum şi reprezentanţii săi legali, vor primi toate informaţiile necesare referitoare la unitatea de protecţie (adresă, telefon, grupa copilului, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului, programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilităţile legale ale părinţilor sau reprezentanţilor legali faţă de copil. Totodată se încheie un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar nou. În baza acestui contract copilul va beneficia de servicii în cadrul centrului de plasament.
Copilul va fi înscris în Registrul de evidenţă al unităţii. Registrul se păstrează permanent la sediul unităţii. În cadrul acestui centru copilul beneficiază de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evaluează şi urmăreşte P.I.P. şi P.I.S., planuri şi programe ce cuprind nevoile copilului, obiective pe termen: scurt, mediu şi lung, activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite. Trimestrial sau ori de câte ori se impune, dacă apar modificări neaşteptate în viaţa copilului, se fac modificări a P.I.P. şi implicit şi a P.I.S.-urilor. De asemenea, echipa pluridisciplinară va întocmi şi va urmări implementarea P.I.P. pentru fiecare caz în parte în baza evaluării complexe. Vor fi înregistrate orice modificări ulterioare stabilirii planului de permanenţă care pot genera alţi paşi de acţiune sau elaborarea unui alt P.I.P.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: Transferul copiilor/tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în următoarele situaţii:

 • la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali – acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
 • când este necesară urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte judeţe;
 • înfiinţarea unei unităţi de protecţie mai apropiate de domiciliu;
 • ameliorarea/compensarea sau agravarea deficienţei;
 • inadaptabilitatea în centru sau atunci când nevoile copilului impun transferul într-o altă instituţie care să fie mai adecvată;
 • decesul beneficiarului;
 • în cazul adopţiei beneficiarului.

Ieşirea copilului din unitate se pregăteşte de către echipa pluridisciplinară şi persoana de referinţă a copilului cu 3 luni înainte, în urma evaluării posibilităţilor de reintegrare familială sau socio-profesională, şi se realizează pe baza Hotărâri Comisiei pentru protecţia copilului Sălaj sau a Sentinței Civile a Instanţei de judecată. Protecţia asigurată de Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi are un caracter temporar, P.I.P. prevede soluţii pentru integrarea/reintegrarea copilului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau dacă acest lucru nu este posibil după încheierea procesului de şcolarizare (copilul beneficiind de programe de intervenţie pentru integrarea socio-profesională a sa). La plecarea copilului/tânărului din unitate, în urma încetării măsurii de plasament, actele originale se înmânează, după caz, titularului sau reprezentanţilor legali, fiind reţinute doar copii ale acestor documente.
III. Casa de tip familial Iaz
Scopul serviciului social „Casa de tip familial” este asigurarea accesului copiilor pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire profesională în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casa de tip familial” sunt:

 • copii şi tineri aflaţi în dificultate în înţelesul Legii 272/2004, care urmează cursurile învăţământului de masă.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Hotărârea Comisia de Protecție a Copilului său după caz Sentinței Civilă a Instanţei de Judecată.

De asemenea, se comunică unităţii de protecţie rezidenţială şi dosarul personal al copilului, care va cuprinde:

 • certificat de naştere în original;
 • carte de identitate în original (acolo unde este cazul);
 • fişa medicală a copilului şi analizele medicale stabilite de normele sanitare în vigoare;
 • ancheta socială;
 • raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului şi a familiei sale;
 • adeverinţa şcolară privind situaţia şcolară la zi a copilului;
 • cerere scrisă privind stabilirea unei măsuri de protecţie a reprezentatului legal al copilului;
 • orice alte informaţii utile înţelegerii personalităţii copilului (de ex. Examen psihologic).

Criterii de eligibilitate: asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. Sălaj – în urma sesizării, realizează evaluarea nevoilor copilului, care include aspecte legate de identitate, familie şi relaţii sociale, sănătate, conduită, dezvoltare emoţională, comportament. Asistentul social implică în evaluarea nevoilor copilului familia acestuia, copilul, persoana care îl îngrijeşte sau care l-a avut în grijă, alţi specialişti, precum şi orice alte persoane relevante pentru viaţa copilului. Copiii cu deficienţă mintală vor fi evaluaţi de SEC în vederea încadrării într-un grad de handicap şi respectiv pentru orientarea şcolară. În urma acestei evaluări se va întocmii raportul de evaluare complexă şi planul de servicii personalizat.
Pentru soluţionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj care a instrumentat cazul, prezintă un raport referitor la ancheta psihosocială a copilului în cadrul şedinţei C.P.C. Sălaj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizică şi mentală a copilului, antecedentele acestuia, condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit, orice alte date referitoare la creşterea şi la educarea lui, care pot folosi comisiei în soluţionarea cauzei, propunerea unei măsuri de protecţie.
Modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la intrarea copilului în unitate, acesta, precum şi reprezentanţii săi legali, vor primi toate informaţiile necesare referitoare la unitatea de protecţie (adresă, telefon, grupa copilului, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului, programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilităţile legale ale părinţilor sau reprezentanţilor legali faţă de copil. Totodată se încheie un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar nou. În baza acestui contract copilul va beneficia de servicii în cadrul casei de tip familial.
Copilul va fi înscris în Registrul de evidenţă al unităţii. Registrul se păstrează permanent la sediul unităţii În cadrul acestui serviciu copilul beneficiază de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evaluează şi urmăreşte P.I.P. şi P.I.S., planuri şi programe ce cuprind nevoile copilului, obiective pe termen: scurt, mediu şi lung, activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum şi responsabilii de caz. Trimestrial sau ori de câte ori se impune, dacă apar modificări neaşteptate în viaţa copilului, se fac modificări a P.I.P. şi implicit şi a P.I.S.-urilor. De asemenea, echipa pluridisciplinară va întocmi şi va urmări implementarea P.I.P. pentru fiecare caz în parte în baza evaluării complexe. Vor fi înregistrate orice modificări ulterioare stabilirii planului de permanenţă care pot genera alţi paşi de acţiune sau elaborarea unui alt P.I.P.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: Transferul copiilor/tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în următoarele situaţii:

 • la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali – acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
 • când este necesară urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte judeţe;
 • înfiinţarea unei unităţi de protecţie mai apropiate de domiciliu;
 • ameliorarea/compensarea sau agravarea deficienţei;
 • inadaptabilitatea în casă, sau atunci când nevoile copilului impun transferul într-o altă instituţie care să fie mai adecvată;
 • decesul beneficiarului;
 • în cazul adopţiei beneficiarului.

Ieşirea copilului din unitate se pregăteşte de către echipa pluridisciplinară şi persoana de referinţă a copilului cu 3 luni înainte, în urma evaluării posibilităţilor de reintegrare familială sau socio-profesională, şi se realizează pe baza Hotărâri Comisiei pentru protecţia copilului Sălaj sau a S.C. a Instanţei de judecată. Protecţia asigurată de Casa de tip familial are un caracter temporar, P.I.P. prevede soluţii pentru integrarea/reintegrarea copilului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau dacă acest lucru nu este posibil după încheierea procesului de şcolarizare (copilul beneficiind de programe de intervenţie pentru integrarea socio-profesională a sa). La plecarea copilului/tânărului din unitate, în urma încetării măsurii de plasament, actele originale se înmânează, după caz, titularului sau reprezentanţilor legali, fiind reţinute doar copii ale acestor documente.
IV. Centru de zi Șimleu Silvaniei
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă. Beneficiarii serviciului provin din familii cu domiciliul/reşedinţa de pe raza oraşului Şimleu Silvaniei şi care se găsesc în situaţii de risc social.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” sunt:

 • Copii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 6 ani, şi părinţii acestora;
 • Copii de vârsta şcolară, încadraţi în învăţământul de masă;
 • Copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 • Copii/tineri care urmează o formă de învăţământ şi care se află în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie), existând posibilitatea de abandon şcolar şi familial.

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Pentru a beneficia de serviciile centrului beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să existe o situaţie de vulnerabilitate\dificultate, pentru depăşirea căreia este nevoie de măsuri de suport şi asistenţă din partea comunităţii locale (existenţa unei disproporţii vădite între nivelul resurselor financiare\materiale şi nevoile reale ale familiei; situaţii medicale grave în familia beneficiarului care afectează capacitatea de muncă a reprezentanţilor legali ai acestuia; posibilitatea agravării problemelor familiale de natură locativă, etc.);
 • să fie lipsiţi temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreţine şi pentru a-şi asigura necesarul de trai zilnic, pentru a le asigura copiilor rechizitele şi cele necesare pentru a putea frecventa şcoala;
 • să existe riscul instituţionalizării copiilor;
 • să se afle în situaţie cu risc de abandon familial şi şcolar;
 • să fie clinic sănătos, conform atestării medicului de familie, şi fără grad de handicap accentuat şi grav cu însoţitor.

Admiterea în centru se face pe baza unui dosar întocmit de personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, care va conţine următoarele acte:

 • Cerere către Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare;
 • Anchetă socială întocmită de consilierul din cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei, din care să rezulte date privind părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, componenţa familiei, felul şi dotarea locuinţei, situaţia materială, aspecte privind condiţiile de viaţă şi sănătate ale membrilor familiei;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum şi recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul;
 • Copii după actele de identitate – copil/părinţi/reprezentanţi legali;
 • Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de copil, pentru copiii de vârstă şcolară;
 • Certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ/copie, certificat de deces (în funcţie de caz);

Dosarul va fi analizat de către şeful de centru, care va aviza şi propune spre aprobare, iar directorul executiv al D.G.A.S.P.C Sălaj este cel care va aproba intrarea în cadrul centrului a noului beneficiar prin dispoziţie.
Criteriile de selecţie a beneficiarilor, în cazul existenţei mai multor solicitări de acordare a serviciilor sociale decât locurile disponibile se realizează în urma departajării în ordine descrescătoare punctajului acumulat în urma evaluării următoarelor criterii:


Nr. crt.

Criterii

Punctaj

 

1.

Familia:
– Familia monoparentală.
– Relaţie de concubinaj
– Familia constituită din 2 părinţi – care au capacitate de muncă

 

3
2
1

 

2.

Număr de membrii ai familiei
– Familie cu 5 sau mai mulţi copii
– Familie cu 3 sau 4 copii
– Familie cu cel mult 2 copii

 

3
2
1

 

3.

Situaţia financiară:
– Fără nici un venit
– Doar un părinte are venit
– Ambii părinţi au venit

 

3
2
1

 

4.

Situaţia locativă:
– Familie fără locuinţă proprie
– Locuinţă socială/chirie
– Locuinţă proprietate personală

 

3
2
1

 

5.

Starea de sănătate a membrilor familiei:
– Ambii părinţi suferă de boli grave – care le limitează capacitatea de muncă
– Unul dintre părinţi suferă de boli grave – care îi limitează capacitatea de muncă
– Ambii părinţi sănătoşi

 

3

2

1

Dosarele avizate şi propuse de şeful de centru vor fi trimise către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj în vederea emiterii unei dispoziţii privind aprobarea admiterii copilului în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Şimleu Silvaniei. În baza dispoziţiei emisă de Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj se încheie contractul cu părintele/reprezentantul legal al copilului şi conducerea C.S.S. Şimleu Silvaniei, ulterior întocmindu-se în cadrul echipei multidisciplinare programul personalizat de intervenţie.
Fiecare copil din centru beneficiază de un program personalizat de intervenţie, reactualizat periodic – la 3 luni, ce va fi elaborat de către echipa multidisciplinară în funcţie de nevoile şi particularităţile acestuia, şi aprobat prin decizia directorului centrului.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor – se realizează în următoarele situaţii:

 • La propunerea echipei multidisciplinare – în urma reevaluărilor, când se constată că beneficiarul şi familia nu mai au nevoie de serviciile oferite în cadrul centrului;
 • La solicitarea familiei;
 • Ca urmare a absenteismului de la centru pentru o perioadă de cel puţin 2 luni.

 Ieşirea copilului din cadrul centrului se pregăteşte de către asistentul social, care în urma evaluării posibilităţilor socio – familiale întocmeşte un raport pe care îl înaintează către D.G.A.S.P.C. Sălaj, iar directorul executiv emite Dispoziţia de ieşire.
Protecţia asigurată în cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi are un caracter temporar, proiectul individualizat al fiecărui copil prevăzând soluţii pentru integrarea sa familială în termen cât mai scurt, sau dacă acest lucru nu este posibil, după încheierea procesului de şcolarizare.
V. Centru de zi de recuperare Șimleu Silvaniei
Scopul serviciului social „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi” este:

 • asigurarea evaluării medicale, sociale şi a potenţialului de recuperare al beneficiarului;
 • asigurarea îngrijirii;
 • asigurarea terapiei individuale, pe baza unui plan personalizat de recuperare, educare, socializare;
 • realizarea obiectivelor cuprinse în planul de recuperare;
 • monitorizarea şi evaluarea periodică a evoluţiei copiilor;
 • organizarea de programe educative şi consiliere pentru părinţi;
 • promovarea parteneriatului între echipa pluridisciplinara a centrului şi părinţii copiilor, pentru continuarea activităţilor de recuperare şi dezvoltare personală, la domiciliul copilului.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi se adresează copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială din cadrul Complexului de Servicii Sociale Şimleu Silvaniei, precum şi copiilor din comunitate, care sunt încadraţi într-un grad de handicap sau deţin scrisori medicale de la medici specialişti cu recomandare de recuperare. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în funcţie de nevoile specifice fiecărui beneficiar.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi” sunt:

 • Copiii cu dizabilităţi sau care necesită intervenţii de specialitate proveniţi atât din cadrul sistemului de protecţie al copilului cât şi din familile naturale;
 • Familiile/reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilităţi.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 1. Cerere admitere în centru;
 2. Contractul cu familia;
 3. Certificat de încadrare în grad de handicap;
 4. Copie certificat de naştere sau carte de identitate;
 5. Scrisoare medicală de la medicul specialist;
 6. Adeverinţă medicală de la medicul de familie.
 • La solicitarea familiei în cazul copiilor proveniţi din comunitate, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap emis de Comisia pentru Protecţia Copilului Sălaj sau recomandarea medicului de specialitate;
 • La propunerea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap şi a planului de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj, pentru copii aflaţi în sistemul de protecţie.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:

 • Când obiectivele din planul de recuperare ale beneficiarului au fost îndeplinite;
 • Când beneficiarii sunt şcolarizaţi şi nu mai pot frecventa CR.