• Preluarea tuturor sesizărilor privind intervenția în regim de urgență în cazurile de abuz, neglijare, atât asupra copiilor cât și a persoanelor adulte aflate în dificultate;
 • Ține evidența cazurilor semnalate prin intermediul telefonului de semnalare a cazurilor de urgență și a celor care au necesitat intervenția în regim de urgență;
 • Întocmește fişa iniţială cu datele primare despre copil/persoana adultă;
 • Evaluează şi estimează nevoile imediate ale solicitantului şi intervine în funcţie de gravitatea şi riscul situaţiei;
 • Evaluează în teren exactitatea datelor cuprinse în fișa de informații inițiale, nevoile imediate ale clientului (copil/persoană adultă aflată în situație de criză) care necesită intervenție de urgență și asigură asistență și consiliere socială/psihologică pentru depășirea situațiilor de criză și soluționarea adecvată a cazurilor semnalate;
 • Propune scoaterea copilului din familie și instituirea măsurii de plasament în regim de urgență, acolo unde acest lucru se impune (cazuri de abuz se asigură deplasarea pe teren pentru o intervenţie eficientă; înaintează dosarul copilului care necesită instituirea plasamentului în regim de urgență, în scopul sesizării instanței de judecată în termen de 5 zile de la instituirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • Asigură asistenţa şi consilierea copilului său a persoanei adulte, pe parcursul intervenţiei de urgenţă;
 • Asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului abuzat, neglijat, găsit sau abandonat în unităţi sanitare;
 • Realizează investigațiile necesare soluționării/rezolvării cazului prin contactarea tuturor persoanelor sau instituțiilor care pot oferi informații referitoare la caz;
 • Face propuneri cu privire la decăderea totală și parțială, a părinților sau a unuia dintre ei din exercițiul drepturilor părintești în situația în care consideră că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru acest lucru;
 • Colaborează cu primăriile și serviciile publice de asistență socială locale în scopul rezolvării cazurilor care fac obiectul intervenției în regim de urgență;
 • Colaborează pe parcursul intervenției în regim de urgență cu celelalte servicii/compartimente din cadrul instituției, poliția, serviciile publice de asistență socială locale, organizații neguvernamentală, alte instituții publice de la nivel județean care pot interveni în soluționarea cazurilor și/sau oferirea serviciilor;
 • Participă la elaborarea planurilor individualizate de protecție pentru copii față de care au fost stabilite măsuri de protecție;
 • În situația copiilor fără acte de naștere asigură consilierea familiei persoanei în ceea ce privește demersurile legate de întocmirea actului de naștere;
 • Întocmește rapoarte de activitatea/situații statistice care țin de activitatea privind intervenția în regim de urgență pentru copii și persoane adulte aflate în dificultate și telefonul de semnalare a cazurilor de urgență;
 • Urmărește respectarea drepturilor copiilor/persoanelor adulte care au făcut obiectul intervenției în regim de urgență;
 • Inițiază și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de criză/dificultate;
 • Asigură monitorizarea copiilor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală dar care nu răspund penal;
 • Instrumentează solicitările privind stabilirea măsuri de protecție specială pentru copiii care au comis fapte penale și nu răspuns penal și înaintează în acest sens Comisie pentru Protecția Copilului, Instanței de judecată, conform legislației în vigoare;
 • Evaluează situaţia socio familială a copiilor cu comportament deviant, infracţional, solicită anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, conform metodologiei specifice asistenței sociale pentru cazurile redirecționate spre soluționare serviciului/copii aflați în evidențe;
 • Realizează consilierea şi medierea familială pentru întărirea rolului parental în corectarea comportamentului infracţional al copilului;
 • Încurajează comunităţile locale să sprijine reintegrarea socială a copiilor cu comportament deviant, infracţional;
 • Solicită acordul părinţilor privind stabilirea măsurilor de protecţie specială; propune separarea copilului de părinţi fără acordul acestora doar în situaţia în care interesul superior al copilului impune acest lucru;
 • Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială aflaţi în evidenţa serviciului şi revizuieşte planul individualizat de protecţie atunci când situaţia copilului impune acest lucru;
 • Se ia opinia copilului în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate;
 • Monitorizează asigură că pentru toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie există contracte cu familia/reprezentanţii legali pentru implementarea planului individualizat de protecţie;
 • Ascultă/consemnează şi înregistrează evoluţia copilului în acord cu planul individualizat de protecţie; consemnează într-un raport evoluţiile înregistrate în implementarea planului individualizat de protecţie;
 • Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru copiii care au comis fapte penale şi nu răspund penal/copiii străzii, reevaluează periodic aceste măsuri sau ori de câte ori situaţia impune acest lucru şi propune menţinerea, modificarea sau revocarea acestora, cu respectarea termenelor şi a prevederilor legale;
 • Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie specială;
 • Urmăreşte relaţia dintre părinţi şi copii, oferă consiliere părinţilor şi îndrumarea necesară în scopul menţinerii şi/sau reintegrării copilului în familia naturală;
 • Colaborează cu toţi specialiştii din echipa multidisciplinară în vederea oferirii celor mai bune servicii beneficiarilor;
 • Colaborează cu instituţiile de învăţământ frecventate de copiii aflaţi în evidenţă;
 • Informează părinţii şi/sau membrii familiei extinse sau alte persoane de referinţă pentru copil privind drepturile de care pot beneficia şi obligaţiile ce le revin.
 • Informează părinţii cu privire la repercursiunile legale în ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă;
 • Gestionează baza de date cu copiii care au comis fapte penale şi nu răspund penal faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie specială;
 • Asigură evidenţa solicitărilor de servicii/semnalărilor venite din partea instituţiilor/serviciilor comunitare;
 • Elaborează raportul anual de activitate al serviciului pe componenta menţionată;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în domeniul său de activitate;
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii;