•  Întocmeşte planul anual de identificare/recrutare/dezvoltare a reţelei de asistenţă maternală;
 •  Organizează campaniile publicitare pentru recrutarea de asistenţi maternali;
 •  Evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist, de a oferi îngrijirea potrivită copilului care necesită acest tip de protecţie;
 •  Conduc sesiunile de formare iniţială pentru asistenţii maternali, în calitate de formatori;
 •  Întocmesc dosarul pentru atestare ca asistent maternal; păstrează şi actualizează dosarul asistentului maternal conform standardelor în domeniu;
 •  Sprijină şi monitorizează activitatea asistentului maternal profesionist, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu standardele;
 •  Prezintă asistentului maternal profesionist înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înţelese;
 •  Participă la procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist;
 •  Propune, acolo unde este cazul, retragerea atestatului de asistent maternal profesionist sau suspendarea;
 •  Evaluează psihologic asistent maternal profesionist;
 •  Oferă consiliere psihologică asistentului maternal profesionist şi familiei;
 •  Identifică nevoile de formare continuă ale asistentului maternal profesionist precum şi ale membrilor familiei acestuia;
 •  Organizează şi susţin cursuri de formare continuă/organizează grupuri de suport pentru asistenţii maternali profesionişti;
 •  Evaluează anual activitatea asistentului maternal profesionist conform standardelor;
 •  Propune acordarea de suport financiar/material asistentului maternal (salariu, sporuri);
 •  Realizează instruirea specifică asistentului maternal cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
 •  Informează în scris asistentul maternal cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasării;
 •  Preia copiii pentru care alte servicii din cadrul Direcţiei generale au propus măsura de protecţie-plasament la asistent maternal;
 •  Instrumentează solicitările privind instituirea unor măsuri de protecţie specială a copilului la asistentul maternal şi înaintează propuneri în acest sens Comisiei pentru Protecţia Copilului/Instanţei de judecată;
 •  Evaluează nevoile copilului care necesită măsură de protecţie şi a copilului care a fost plasat la asistent maternal;
 •  Întocmesc şi revizuiesc planul individualizat de protecţie/PIS pentru copil în acord cu standardele şi metodologia din domeniu;
 •  Monitorizează şi înregistrează evoluţia copilului în acord cu planul individualizat de protecţie şi consemnează într-un raport evoluţiile înregistrate în implementarea planului individualizat de protecţie;
 •  Reevaluează periodic împrejurările care au stat la baza stabilirii unor măsuri de protecţie de tip familial şi face propuneri privind menţinerea/modificarea sau revocarea măsurii;
 •  Ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate;
 •  Se asigură că pentru toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip familial există contracte cu familia/reprezentanţii legali pentru implementarea planului individualizat de protecţie;
 •  Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru toţi copiii plasaţi la asistenţi maternali; transmite rapoartele de monitorizare trimestrială Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială;
 •  Întocmesc rapoarte de vizită/întâlniri pe toată perioada stabilirii măsurii;
 •  Ține evidenţa copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie la asistenţi maternali;
 •  Ține evidenţa asistenţilor maternali atestaţi;
 •  Coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal;
 •  Coordonează activitatea privind mutarea copilului la asistent maternal şi de la asistent maternal;
 •  Întocmesc, păstrează şi actualizează dosarul copilului;
 •  Evaluează psihologic copiii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi întocmesc rapoarte de evaluare psihologică; asigură consiliere psihologică copilului/asistentului maternal, în funcţie de caz, când situaţia impune acest lucru;
 •  Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 •  Coordonează activitatea referitoare la menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu orice persoane relevante pentru viaţa acestuia; asigură supervizarea vizitelor şi stabilirea locaţiei;
 •  Evaluează familia biologică în vederea reintegrării copiilor; instrumentează cazurile de reintegrare a copiilor plasaţi la asistenţi maternali;
 •  Efectuează demersuri în vederea deschiderii procedurii de adopţie pentru copiii plasaţi la asistenţi maternali – acolo unde se impune;
 •  Transmite în copie, compartimentului adopţii şi post adopţii, dosarul copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie; – adopţia, monitorizează în continuare modul în care este pusă în aplicare măsura de protecţie până la momentul rămânerii definitive a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz);
 •  Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti de pe raza judeţului;
 •  Organizează grupuri de suport pentru familiile biologice ale copii;
 •  Oferă asistenţă permanentă pe toată durata plasamentului (consiliere);
 •  Elaborează raportul anual de activitate al serviciului pe componenţă menţionată;
 •  Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 •  Potrivire a copilului la asistentul maternal profesionist;