A) Plasament familial (persoană sau familie):

 • Colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate.
 • Atribuțiile specialiștilor din cadrul acestei componente (asistenți sociali și psihologi) sunt următoarele;
 •  Preiau sesizările privind instituirea unor măsuri de protecţie la familii/persoane/rude şi asigură evidenţa acestora;
 •  Instrumentează solicitările privind instituirea unor măsuri de protecţie specială de tip familial direcţionate spre soluţionare serviciului şi înaintează propuneri în acest sens Comisiei pentru Protecţia Copilului/Instanţei de judecată;
 •  Evaluează capacitatea solicitanţilor de a oferi condiţii optime copiilor pe care îi primesc în plasament, astfel încât să fie satisfăcute nevoile acestora;
 •  Evaluează nevoile copilului care necesită măsura de protecţie;
 •  Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care se propune măsura plasamentului la rude/alte familii sau persoane şi reevaluează periodic planurile individualizate de protecţie pentru copiii cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie specială aflaţi în evidenţa serviciului, în acord cu standardele şi metodologia din domeniu;
 •  Ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate;
 •  Reevaluează periodic împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecție de tip familial și face propuneri privind menținerea/modificarea sau revocarea măsurii;
 •  Ține evidenţa copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie la familii/persoane/rude;
 •  Asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul compartimentului, prin respectarea standardelor minime obligatorii;
 •  Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi la familii/persoane/rude/;
 •  Evaluează posibilitatea reintegrării în familia naturală, a copilului aflat în plasament la rude/alte persoane, familii şi face propuneri în acest sens; acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării acestuia în familie;
 •  Informează Serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului cu scopul de a urmări evoluția dezvoltării copilului, precum și modul în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copil având obligația de a întocmi rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni;
 •  Efectuează demersuri de deschidere a procedurii de adopţie pentru copiii plasaţi la familii/persoane/rude – acolo unde se impune;
 •  Transmite în copie, compartimentului adopţii şi post adopţii, dosarul copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate – adopţia
 •  Monitorizează în continuare modul în care este pusă în aplicare măsura de protecţie până la momentul rămânerii definitive a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz); transmite compartimentului adopţii şi post adopţii orice informaţie relevantă despre copil şi familia acestuia, transmite compartimentului adopţii şi post adopţii dosarul copilului în original în momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz).
 •  Transmite rapoartele de monitorizare trimestrială Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială;
 •  Participă la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate;
 •  Elaborează raportul anual de activitate al serviciului pe componenţă menţionată;
 •  Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 •   Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către șeful ierarhic superior în domeniul său de activitate;
 •  Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform legii;                                     

 B) Plasament în servicii de tip rezidenţial

 •  Identifică şi preia cazurile;
 • Evaluează situaţia copilului în context socio familial;
 • Asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul serviciului, prin respectarea standardelor minime obligatorii;
 • Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie specială de tip rezidenţial; monitorizează şi reevaluează trimestrial planul individualizat de protecţie, sau ori de câte ori situaţia impune;
 • Solicită opinia copilului/părinţilor/altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea planului individualizat de protecţie şi planului de intervenţie specific, ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate;
 • Urmăreşte punerea în aplicare a planurilor personalizate de intervenţie/punerea în aplicare a programelor de intervenţie specifică pentru copiii aflaţi în unităţile de protecţie;
 • Coordonează metodologic activitatea unităţilor de protecţie rezidenţiale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale privind managementul de caz;
 • Se asigură că pentru toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip rezidenţial există contracte cu familia/reprezentanţii legali/majori pentru implementarea planului individualizat de protecţie;
 • Monitorizează modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie de tip rezidenţial stabilite de către Comisia pentru Protecţia Copilului, Instanţa de judecată pe toată durata aplicării lor; întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijită;
 • Evaluează posibilitatea reintegrării în familia naturală/extinsă a copilului care beneficiază de măsură de protecţie de tip rezidenţial şi face propuneri în acest sens; acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării acestuia în familie
 • Asigură consiliere psihologică beneficiarilor din unităţile de protecţie, familiilor acestora în situaţia reintegrărilor familiale, sau ori de câte ori situaţia impune acest lucru
 • Asigură monitorizarea situaţiei copilului/tânărului pe o perioadă de cel puţin trei luni de la ieşirea din sistemul rezidenţial de protecţie; colaborează în acest sens cu serviciile publice de asistenţă socială de la domiciliul copiilor;
 • Asigură evidenţa copiilor pentru care au fost stabilite măsuri de protecţie specială de tip rezidenţial;
 • Propune transferul beneficiarilor dintr-o unitate de protecţie în alta, atunci când situaţia copilului impune şi ţinând cont de interesul superior al acestora;
 • Informează părinţii şi/sau membrii familiei extinse sau alte persoane de referinţă pentru copil privind drepturile de care pot beneficia şi obligaţiile ce le revin;
 • Face propuneri privind decăderea, totală sau parţială, a unuia sau a ambilor părinţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, când consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale;
 • Consiliază părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti în vederea creşterii capacităţii acestora de a se ocupa de copil, pentru redobândirea exerciţiului drepturilor părinteşti;
 • Evaluează familiile care doresc ca la sfârşit de săptămână sau în vacanţe să ia un copil aflat în sistem rezidenţial de protecţie şi asigură evidenţa acestor solicitări;
 • Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al serviciului;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;