• Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu dizabilităţi, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu dizabilităţi evaluată pe baza evaluărilor din următoarele domenii obligatorii în care s-a desfăşurat evaluarea:
  • evaluarea socială;
  • evaluarea medicală;
  • evaluarea psihologică;
  • evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale;
  • evaluarea nivelului de educaţie;
  • evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială;
 • Pe parcursul evaluării solicită persoanelor examinate să efectueze investigaţii medicale şi paraclinice suplimentare care să conducă la stabilirea unui diagnostic concludent, solicitând informaţiile suplimentare necesare;
 • Verifică, analizează şi răspunde de existenţa în dosarul persoanei solicitante a documentelor prevăzute de lege, necesare în vederea evaluării complexe; Realizează evaluarea complexă în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă;
 • Stabileşte când urmează a se prezenta persoana în vederea evaluării, iar în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare;
 • Recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu dizabilităţi;
 • Răspunde pentru recomandarea de încadrare sau nu, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • Recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • Reevaluează, la termenul prevăzut de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj sau ori de câte ori este nevoie programul individual de recuperare, readaptare şi integrare socială a persoanei şi sesizează autorităţile locale competente cazurile în care asistenţii personali nu duc la îndeplinire aceste programe;
 • Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Asigură evidenţa persoanelor adulte cu dizabilităţi care au necesitat evaluarea/reevaluarea condiţiilor de încadrare în grad de dizabilităţi;
 • Asigură şi răspunde pentru organizarea în condiţii optime de păstrare a dosarelor persoanelor adulte cu handicap, care deţin un certificat de dizabilităţi:
 • Răspunde de existenţa dosarelor medicale şi a documentelor de specialitate, pe baza cărora s-a efectuat încadrarea în grad de dizabilităţi:
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al serviciului;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în domeniul său de activitate;
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii;