• Întocmește documentația de atribuire pe suport hârtie și sau magnetic, privind procedurile de achiziții publice organizate de Direcția Generală și o supune spre aprobare Directorului executiv al direcției generale, colaborează cu compartimentele tehnice de specialitate în elaborarea caietului de sarcini (specificații tehnice) de specialitate în elaborarea caietului de sarcini (specificații tehnice) ți în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în aplicarea procedurii de atribuire;
 • Întocmește caietul de sarcini care conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice reprezentând cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în așa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante;
 • Ţinerea evidenţei tehnico operative la zi pe măsura producerii operaţiunilor de predare primire a valorilor materiale şi efectuarea acesteia numai pe baza documentelor justificative.
 • Înaintează Directorului executiv spre avizare documentaţia elaborată în vederea achiziţiei publice;
 • Iniţiază procedurile de achiziţie publică conform legislaţiei privind achiziţiile publice;
 • Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform prevederilor legale prin asigurarea şi întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de atribuire;
 • Participă în comisia de evaluare a ofertelor;
 • Acordă comisiilor de evaluare consultaţii referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii;
 • Efectuează activităţi de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, termene, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 • Pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare; oferind indicaţii, clarificări, completări referitoare la documentele licitaţiilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;
 • Întocmeşte calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, în scopul evitării suprapunerilor şi întârzierilor şi asigură monitorizarea internă a procesului de achiziţii în funcţie de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
 • Elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/selectare/preselectare în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări;
 • Răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 • Întocmeşte procesele verbale de deschidere şi rapoartele de atribuire a contractelor de achiziţie publică pe care le supune spre aprobare Directorului executiv al Direcţiei generale;
 • Comunică către ofertanţii participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publică;
 • Asigură publicarea în Sistem Electronic de Achiziţie Publică (S.E.A.P.) a anunţurilor de atribuire;
 • Înregistrează contestaţiile şi asigură formularea punctului de vedere şi comunicarea dosarului achiziţiei publice Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;
 • Întocmeşte contractul de achiziţie publică şi negociază clauzele legale contractuale; asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru executare persoanelor îndreptăţite;
 • Asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa acestora;
 • Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 • Verifică, urmăreşte şi controlează derularea contractelor de achiziţie publică inclusiv a contractelor încheiate prin atribuire directă;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în domeniul său de activitate.
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii.