Serviciul de adopţii şi post adopţii are ca şi misiune identificarea celei mai potrivite familii/persoane adoptatoare care să vină în întâmpinarea nevoilor copilului adoptabil şi să acţioneze în interesul acestuia. Acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Asigură luarea în evidenţă a copiilor pentru care s-a stabilit ca finalitate a Planului Individualizat de Protecţie – adopţia internă şi iniţiază demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne;
 • Asigură consilierea familiei biologice cu privire la exprimarea consimţământului la adopţie, consilier juridic/asistentul social din cadrul compartimentului;
 • Realizează evaluarea, pregătirea şi consilierea copiilor pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie, adopţia sau pentru care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei interne (evaluarea nevoilor, consilierea şi informarea copilului în vederea exprimării opiniei privitoare la adopţiei, informarea şi pregătirea copilului în vederea mutării în noul mediu de viaţă, cel al adoptatorilor, consilierea şi asistarea pe perioada încredinţării în vederea adopţiei şi după încuviinţarea adopţiei);
 • Asigură servicii de informare şi consiliere prealabilă a persoanelor/familiilor care doresc să adopte;
 • Pune la dispoziţia celor interesaţi materiale informative despre adopţie; realizează materiale promoţionale care conţin informaţii relevante cu privire la persoanele care pot adopta, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, procedura de evaluare şi etapele procesului de adopţie;
 • Informează familia/persoana cu privire la termenele stabilite pentru fiecare din etapele procedurilor de adopţie, precum şi asupra modalităţilor de a contesta deciziile luate pe parcursul procesului de adopţie;
 • Asigură evidenţa solicitărilor de informaţii despre adopţie şi evidenţa răspunsurilor la solicitările de informaţii;
 • Realizează evaluarea, pregătirea şi consilierea persoanelor/familiilor în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie adoptatoare consilier juridic/asistent social;
 • Comunică persoanelor/familiilor raportului final de evaluare;
 • Informează cu privire la concluziile evaluării familiile/persoanele care şi-au exprimat intenţia de a adopta, comentariile acestora la concluziile cuprinse în raportul de evaluare sunt consemnate în scris şi anexate raportului de evaluare;
 • Ţine evidenţa persoanelor/familiilor care doresc să adopte şi evidenţa notificărilor cu privire la termene;
 • Întocmeşte rapoarte sau orice alte consemnări cu privire la întâlnirile copil-persoana/familia potenţial adoptatoare;
 • Organizează întâlniri cu persoana/familia care doreşte să adopte, în vederea evaluării acesteia, conform unui program stabilit de comun acord; observă şi consemnează rezultatele evaluării; organizează întâlniri şi cu persoane din afara familiei, vecini, colegi de la locul de muncă;
 • Ţine evidenţa deplasărilor, dosarul familiei: minute şi rapoarte de vizită;
 • Informează familiile/persoanele atestate cu privire la procedurile ce urmează a fi derulate până la încheierea adopţiei consilier juridic/asistent social;
 • Oferă familiei/persoanei atestate informaţii complete despre copil la etapa de potrivire practică;
 • Asigură servicii pentru persoanele majore adoptate privind accesul la informaţii referitoare la familia lor biologică;
 • Informează părinţii adoptivi asupra obligaţiei de a furniza copilului informaţii despre adopţie, trecutul şi familia naturală, la cererea copilului său când consideră ei necesar; întocmeşte rapoarte, note sau orice alte documente care atestă efectuarea activităţilor de informare a părinţilor şi a familiei extinse;
 • Iniţiază şi organizează realizarea de campanii anuale de informare şi promovare a adopţiei interne; centralizează, sintetizează şi consemnează datele obţinute cu ocazia derulării campaniilor şi întocmeşte rapoarte în acest sens;
 • Redactează rapoarte statistice şi asigură diseminarea datelor relevante despre adopţia naţională în mass-media, în mod periodic;
 • Acordă consiliere şi sprijin şi la solicitarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare; sprijină şi promovează organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţii adoptatori şi asigură coordonarea acestor grupuri;
 • Asigură, după încuviinţarea adopţiei, consilierea şi informarea familiei adoptatoare cu privire la aspecte legate de dezvoltarea copilului, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei adoptatoare;
 • Analizează cauzele care au determinat desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii serviciului de adopţie sau, după caz, a altor compartimente; asigură consilierea copilului adoptat şi a persoanei/familiei adoptatoare în cazul desfacerii sau constatării nulităţii adopţiei;
 • Ţine evidenţa adopţiilor încuviinţate supuse perioadei obligatorii de urmărire post-adopţie şi întocmeşte dosar separat pentru fiecare adopţie în parte;
 • Realizează din oficiu vizite trimestriale la domiciliul copilului adoptat şi întocmesc rapoarte în acest sens pe o perioadă de 2 ani;
 • Oferă servicii post-adopţie (consiliere atât pentru familia adoptatoare cât şi pentru copilul adoptat) prin grupuri de suport;
 • Realizează vizite la domiciliul copilului adoptat ori de câte ori este sesizat cu privire la apariţia unor disfuncţionalităţi în familie sau posibile încălcări ale drepturilor copilului şi întocmesc rapoarte în acest sens;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în domeniul său de activitate;
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii.