• Exercită auditul intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate de Direcţia generală şi unităţile din subordine;
  • Trimestrial şi anual, certifică şi întocmeşte raportul de audit al bilanţului contabil şi al contului de execuţie bugetară al Direcţiei generale, verifică legalitatea, realitatea şi exactitatea evidenţelor contabile şi ale actelor normative financiare de gestiune;
  • Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică erorile, risipă şi gestiunea defectuoasă şi frauduloasă, urmând ca, pe baza constatărilor făcute, să propună măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi;
  • Supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificarea, programarea, organizarea, coordonarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor;
  • Urmăreşte şi evaluează economicitatea, eficacitatea cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul Direcţiei generale sau la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri publice, utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;
  • Identifică slăbiciunile sistemului de conducere şi control şi riscurile pe care acestea le au şi propun, după caz, măsuri pentru corectarea acestora şi diminuarea riscurilor;
  • Răspunde de stabilirea planului de audit pe baza evaluării riscurilor asociate diferitelor structuri, activităţi, programe-proiecte sau operaţiuni, şi recomandărilor unitare elaborate de Ministerul Finanţelor;