• Furnizează informaţii cu caracter public privind actele normative care reglementează activitatea specifică, structura organizatorică, atribuţiile aparatului Direcţiei generale, programul de funcţionare, programul de audienţe al conducerii, coordonatele de contact ale Direcţiei generale (denumire, sediu, telefon/fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet), programe şi strategii, lista documentelor de interes public produse în instituţie, modalităţi de contestare ale actelor administrative emise;
  • Primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor primite şi le transpune spre soluţionare compartimentelor de specialitate;
  • Urmăreşte soluţionarea, redactarea şi comunicarea în termen a răspunsurilor la petiţii;
  • Asigură legătura cu societatea civilă prin organizaţiile neguvernamentale;
  • Contribuie la formarea şi asigurarea unei imagini pozitive a instituţiei, prin colaborări cu mass-media