• Asigură aplicarea legilor, ordonanţelor, hotărârilor şi altor acte normative emise de către Parlamentul României, Preşedintele României, Guvernul României şi celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei speciale;
 • Comunică actele normative de interes special şi general, serviciilor din cadrul Direcţiei generale, pe suport magnetic;
 • Întocmeşte şi vizează de legalitate dispoziţiile directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;
 • Avizează legalitatea actelor care atrag răspunderea patrimonială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;
 • Reprezintă Direcţia generală în faţa instanţelor judecătoreşti, redactează acţiunile în instanţă;
 • Organizează punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • Redactarea proiectelor de contracte cu terţe persoane juridice şi fizice;
 • Efectuează cercetarea administrativă a abaterilor disciplinare săvârşite de funcţionarii public;
 • Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul contractual;
 • Răspunde de legalitatea actelor care implică răspunderea patrimonială a instituţiei;
 • Întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Director;
 • Urmăreşte pregătirea lucrărilor pentru şedinţele Colegiului Director şi asigură convocarea acestora;
 • Colaborează cu celelalte compartimente în elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii;
 • Conduce evidenţa hotărârilor şi dispoziţiilor şi asigură transmiterea acestora persoanelor juridice şi fizice interesate;
 • Urmăreşte apariţia actelor normative şi răspunde de conducerea evidenţei acestora, întocmeşte note de sarcini pe care le prezintă personalului de conducere; – asigură consiliere juridică.
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în domeniul său de activitate;
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii.