• Elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, sprijină şi urmăreşte modul de elaborare al regulamentelor de funcţionare ale instituţiilor subordonate;
  • Răspunde de întocmirea organigramei;
  • Răspunde de întocmirea statelor de funcţii pentru personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj precum şi al unităţilor subordonate în concordanţă cu organigrama aprobată;
  • Colaborează cu compartimentul de informatică şi managementul informaţiei în vederea proiectării şi implementării unor proiecte şi lucrări privind organizarea, salarizarea şi resursele umane;
  • Întocmeşte rapoartele statistice privind activitatea de salarizare şi personal;
  • Răspunde, potrivit legii, de pregătirea desfăşurării concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor vacante;
  • Răspunde de întocmirea programelor anuale privind perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, urmăreşte participarea personalului la cursuri, întocmeşte informări, note, analize şi rapoarte statistice privind activitatea de perfecţionare;
  • Răspunde, potrivit legii, de întocmirea actelor privind încadrarea, transferul, delegarea, detaşarea şi desfacerea contractelor de muncă şi comunică salariaţilor schimbările intervenite;
  • Răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă şi dosarelor personale;
  • Întocmeşte graficul privind efectuarea concediului de odihnă şi urmăreşte modul de efectuare al acestuia;
  • Întocmeşte, potrivit legii, dosarele de pensionare pentru limită de vârstă şi invaliditate şi răspunde de depunerea lor în termen la organele de specialitate;