• Asigură gestionarea, conducerea evidenţei şi utilizarea corespunzătoare a imobilelor, instalaţiilor,   celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrare;
 • Ţinerea evidenţei tehnico operative la zi pe măsura producerii operaţiunilor de predare primire a valorilor materiale şi efectuarea acesteia numai pe baza documentelor justificative.
 • Asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind casarea, declanşarea sau transmiterea bunurilor din administrarea sa la alte unităţi;
 • Se preocupă de exploatarea şi întreţinerea mijloacelor auto din dotare, utilizarea lor raţională, răspunde de programul de deplasare a mijloacelor auto în teren (semnează, avizează situaţia centralizatoare săptămânală a deplasărilor în teren a mijloacelor auto, propusă de către serviciile de specialitate ale Direcţiei generale;
 • Asigură aprovizionarea combustibililor necesari cu respectarea legislaţiei fiscale în domeniu;
 • Încheie contractele privind furnizarea energiei electrice, apei, gazului şi a altor utilităţi şi servicii în colaborare cu biroul juridic, achiziţii publice, contractare servicii sociale;
 • Urmăreşte gospodărirea raţională a rechizitelor şi a altor materiale de consum, în acest sens fiecare compartiment întocmeşte un necesar lunar semnat de şeful de compartiment;
 • Întocmeşte, prin centralizarea necesarului, referatul de aprovizionare cu materiale care nu sunt în stoc, referat care se aprobă de Directorul general şi se supune controlului financiar preventiv;
 • Asigură darea în consum a materialelor solicitate de compartimente, pe bază de bon de consum, bonuri care se supun controlului financiar preventiv, după care se vor înainta gestionarului pentru eliberare;
 • Confirmă intrarea materialelor şi prestarea serviciilor prin întocmirea notelor de intrare-recepţie, cu excepţia celor date în consum imediat (pentru valori mici) şi a prestărilor de servicii de care răspunde;
 • Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventar, dosarele constituite în vederea arhivării;
 • Răspunde de colectarea deşeurilor de hârtie şi ambalaje, pieselor de schimb, uleiuri uzate şi predarea acestora spre valorificare agenţilor economici specializaţi;
 • Reglementează accesul publicului în sediul Direcţiei generale, organizarea pazei generale şi a permanenţei;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în domeniul său de activitate operativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare;
 • Întocmeşte planul de evacuare a personalului şi publicului în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădire şi asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Elaborează şi realizează, în condiţiile legii, planul de achiziţii pentru Direcţie;
 • Întocmeşte FAZ-urile pentru maşinile din parcul propriu al Direcţiei pentru consumurile de carburanţi şi lubrifianţi;
 • Organizează activitatea de arhivare a documentelor, iniţiază întocmirea Nomenclatorului dosarelor care se vor arhivă, asigură legătura cu Arhivele Statului în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;
 • Verifică şi preia de la compartimentele funcţionale ale Direcţiei, pe bază de inventare şi procese verbale de predare primire, dosarele create de acestea;
 • Asigură evidenta tuturor dosarelor de arhivă intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza Registrului de evidenţă curentă;
 • Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean, dispoziţii ale directorului executiv, ori de către şefii ierarhici.