• Înregistrează, urmărește și verifică zilnic în evidenţa contabilă cheltuielile proprii și ale punctelor de lucru, pentru obţinerea balanţei de verificare centralizatoare;
 • Întocmește trimestrial darea de seamă și o depune în termen la ordonatorul principal de credite (C.J.S.). exercită controlul financiar preventiv;
 • Urmăreşte evidenţa creditelor bugetare deschise;
 • Întocmeşte cererile şi notele de fundamentare privind virările de credite pentru bugetul propriu, începând cu trimestrul al III-lea, conform reglementărilor în vigoare;
 • Organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale conform prevederilor legale;
 • Urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale;
 • Întocmeşte, la termen, dările de seamă statistice din domeniul de activitate, evidenţa operativă a biletelor de transport pentru persoanele cu handicap, facturi pentru servicii prestate de către Direcţia generală;
 • Întocmeşte lunar borderourile, statele de plată recapitulaţia şi cupoanele aferente plăţii drepturilor băneşti prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap şi răspunde de corectitudinea datelor;
 • Procedează la reţinerea din indemnizaţii a sumelor încasate necuvenit şi a altor reţineri legale până la lichidarea sumelor datorate de beneficiari;
 • Întocmeşte şi răspunde pentru propunerile de angajare ale cheltuielilor pentru plăţile efectuate pentru acordarea drepturilor legale ale persoanelor cu handicap;
 • Întocmeşte şi prezintă organelor de control rapoartele solicitate împreună cu documentele contabile aferente;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de Directorul Executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;

Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii;